Denizli'de 95.9 milyon TL'ye satılık 16 gayrimenkul!

Denizli'de 95.9 milyon TL'ye satılık 16 gayrimenkul!

Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden (Milli Emlak Müdürlüğü), Denizli Çakmak ve Saruhan Mahallesi'nde yer alan 16 adet gayrimenkulü 95 milyon 855 bin 552 TL bedelle satışa çıkardı.


Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden (Milli Emlak Müdürlüğü), Denizli Çakmak ve Saruhan Mahallesi'nde yer alan 16 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 95 milyon 855 bin 552 TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden (Milli Emlak Müdürlüğü):

1- Aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan taşınmazların satış ihaleleri, tablonun ilgili sütunlarında belirtilen tarih ve saatlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüyle yapılacaktır.
2- İhaleler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasının zemin katındaki Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3- İhalelere katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2020 yılında alınmış İkametgâh Belgesini ve geçici teminata ilişkin belgeyi, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini, ihale saatine kadar
komisyona vermeleri gerekmektedir. Geçici Teminat tutarları Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılabileceği gibi ihale tarihlerinde İl Müdürlüğümüz Hizmet Binasının zemin katındaki vezneye de yatırılabilecektir. Geçici teminat olarak ayrıca Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektupları da kabul edilmektedir.
4- İsteklilerin, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri veya ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
5- Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur. Talep edilmesi halinde satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür.
6- Taşınmaz satış ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaftır.
7- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
8- Türkiye geneli ile Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

Denizli