Dep­rem ka­bin­le­ri ile ko­run­mak müm­kün

Dep­rem ka­bin­le­ri ile ko­run­mak müm­kün

İs­tan­bul'un muh­te­mel bir dep­rem­de en faz­la za­rar gör­me­si bek­le­nen böl­ge­le­rin­den Zey­tin­bur­nu'nda dep­rem tat­bi­ka­tı ya­pıl­dı


Tat­bi­kat için Am­bar­lar böl­ge­sin­de yı­kı­la­cak bir bi­na­nın ze­min ka­tı­na dep­rem ka­bin­le­ri ko­nul­du. Ko­lon­la­rı ke­si­le­rek yı­kı­lan bi­na­da söz ko­nu­su ka­bin­ler test edi­lir­ken, ara­ma kur­tar­ma ça­lış­ma­sı da ger­çek­leş­ti­ril­di. Dün­ya­da ve Tür­ki­ye'de ilk ol­du­ğu be­lir­ti­len dep­rem ka­bi­ni­nin 4 kişi için özel ko­ru­ma­lı pa­nel ve em­ni­yet ke­mer­li ta­sar­lan­dı­ğı be­lir­ti­ldi. Kabin, dep­rem uya­rı ci­ha­zıy­la fay hat­tı kı­rıl­dı­ğın­da P2 dal­ga­la­rı­nı al­gı­la­ya­rak 20 sa­ni­ye ka­dar za­man ka­zan­dır­ıyor.

Türkiye Gazetesi