Devlet hazinesine devredilen taşınmazlar için meclis araştırması önergesi verildi!

Devlet hazinesine devredilen taşınmazlar için meclis araştırması önergesi verildi!

Belediyelerin borçları nedeniyle cami ve lojman gibi taşınmazları devlet hazinesine devrettiği iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin meclis araştırması önergesi verildi.


Belediyelerin borçları nedeniyle cami ve lojman gibi taşınmazları devlet hazinesine devrettiği iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge verildi.

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 milletvekili tarafından Belediyelerin borçları nedeniyle cami ve lojman gibi taşınmazları devlet hazinesine devrettiği iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılması amacıyla önerge hazırlandı. 

Devlet hazinesine devredilen taşınmazlar için meclis araştırması önergesi verildi!

Belediyelerin borçları nedeniyle cami ve lojman gibi taşınmazları devlet hazinesine devrettiği iddialarının araştırılması için meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge verildi.

Meclis araştırması önergesi şu şekilde:
''TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Geçici 8’inci Maddesinde belediyelerin bu Kanun kapsamına giren borçlarına karşılık taşınmazları Hazine ve Maliye Bakanlığınca satın alınabilmekte; böylece belediyelerin bu Kanun kapsamına giren borçların terkin edilmektedir. Son yıllarda belediyelerin borçları nedeniyle belediyelerin mülkiyet hakkına sahip olduğu camilerin devlet hâzinesine devredildiği görülmektedir. “Cami devretme” metodu, belediyelerin yeni borç ödeme mantığı olarak karşımıza çıkmaktadır. İbadet yerleri, camiler gibi kutsal mekanların vergi borcu karşılığında kamu idarelerine satılması ve devredilmesi kamuoyunda inanç yerlerine yönelik saygısızlık olarak değerlendirilmektedir. 

Camilerin devri konusu son günlerde medyada sıklıkla tartışılmaktadır. Yazılı medyada yer alan 10 Aralık 2020 tarihli bir haberde, Trabzon Düzköy’de belediye meclisi vergi borcuna karşılık Orta Mahallesi Merkez Camisi ile Cevizlik Mahallesi Camisi’ni, ayrıca Doğankaya Mahallesinde bulunan öğretmen lojmanının Maliye Bakanlığına devredilmesine karar vermiştir. Trabzon Düzköy Belediye Başkanı Yılmaz Ankara, konuya ilişkin Maliye’ye 2,5 milyon TL borçlarının olduğunu, dört çöp arabası hariç bütün varlıklarına haciz konulduğunu söylemiştir. Benzer şekilde 29 Mayıs 2020 tarihinde medyada yer alan bir haberde Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun Güneştepe Camii’nin belediyenin borcuna mahsuben 33 milyon liraya Maliye Hazinesi’ne devredilmesi için yetki aldığı ortaya çıkmıştır. Yine İstanbul’da dini tesis alanları ve “cami satışının” Sancaktepe, Üsküdar ve Güngören ilçe belediyelerinde de gerçekleştirildiği bilinmektedir. 

İbadet mekanlarının ticari bir mantıkla borç ödemesine konu edilmesi etik olmadığı gibi kültürümüz ve temel değerlerimizle de örtüşmemektedir. İbadet yerlerinin satışa çıkarılması bu anlamda kamuoyunun vicdanım yaralamaktadır. Öte yandan, belediyeler “dini tesis ve cami satışını” vergi borcu ödeme stratejisi olarak görmeye başlamış ve bu nedenle yerel yönetimlerin mali yapısında da bozulmalar artmış ve borç konusunda çözüm geliştirme araçları ve metotları da kalmamıştır. İşbu önergeyle vergi borcu nedeniyle Hâzineye devredilen dini tesis, cami, lojman gibi belediyelere ait taşınmazların tespiti ve kültürel değerlerimizin borç ödemelerine ve hacizlere konu edilmesinin engellenmesinin yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98’inci Maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105’inci Maddeleri gereğince bir araştırma komisyonu kurularak konunun tüm boyutları ile araştırılmasını saygılarımla arz ederim.''