Dgnorm Mühendislik Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Dgnorm Mühendislik Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Dgnorm Mühendislik Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Beşiktaş'ta 10 bin TL sermaye bedeli ile Bekir Danyıldız tarafından kuruldu.


Dgnorm Mühendislik Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Beşiktaş'ta 10 bin TL sermaye bedeli ile Bekir Danyıldız tarafından kuruldu.

Dgnorm Mühendislik Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; a) Ülke içinde ve ülke dışında her türlü mühendislik faaliyetlerini yürütmek, yetkilendirmek proje çizimi yapmak, taahhüt işlerini yapmak ve projelendirmek, b) Ülke içinde ve ülke dışında her türlü BIM( Yapı Bilgi Modellemesi) faaliyetlerini yürütmek, BIM faaliyetleri konusunda teknik destek ve danışmanlık vermek, BIM ürünlerinin marka haklarının alınması ve korunması, proje çizilmesi, çizim yapılması, taslak hazırlanması, bu faaliyetler için gereken program, araç ve gerekçelerin temini, BIM çizimleri kapsamında mühendislik faaliyeti yapılması, taşere edilmesi, bu mühendislik faaliyeti için gereken teknik araç ve gerekçelerin temin edilmesi, satın alınması, kiralanması ve hizmet verilen şirketin kullanımına sunulması, hizmet verilecek projelere koordinasyon uzmanlarının tahsisi ve yönlendirilerek müşteri ülkede ikamet ettirilmesi, altyapı projelerinin programlama bazlı modellemelerinin,simülasyon ve animasyon araçlarının hazırlanması, yapılacak modelleme sonucu gerekli analiz sonuçlarının hesaplanması ve buna binaen imalat ve servis pafta ve raporlarının teknik belgelendirilmesi işlerinin idamesi ve gerekli makamlara sunulması, c) Ülke içinde ve ülke dışında her türlü altyapı veyahut üstyapı proojelerinin mimari, statik, elektrik, mekanik, peyzaj, hidrolik, geoteknik, jeolojik ve harita sörvey işleri dahil olmak üzere bilimsel ve teknik hesaplamarının, teknik raporları ve şartnamelerinin hazırlanması, gerekli imalat ve imalat sonrası operasyon dökümantasyonlarının hazırlanması, metraj ve imalat giderlerinin hesaplanması ve yönetilmesi, d) Ülke içinde ve ülke dışında her türlü altyapı veyahut üstyapı projelerinin halihazırda imalatı kontrolorlüğünün tahsisi, alt yüklenici vasfıyla gerekli tüm yetkilerinin tasnif ve tahakkuku, imalat kontrol adımlarının takip ve onayı, idare adına gerekli yazışmalar ve retlerin tahakkuku, proje imalat metraj ve gider kalemlerinin tasnif ve tahakkukunun onayı, takibi veyahut gerektiği takdirde revizyon üretimlerinin yapılması, e) Yurt içi ve yurt dışında müzeler, konser salonları, işyerleri, sanayi tesisleri, konutlar, toplu konutlar, yol, tünel, metro, köprü, baraj, tramvay ve tüm yer altı ve yer üstü ulaşım hattının kurulması, havalimanı, terminalleri, hangarları ve tesislerinin yapılması, stadyum, eğlence merkezi, kültür merkezi yapılması ve/veya projelendirilmesi, ve sair mühendislik yapılarının yapılması, tüm bu yapıların doğrudan veya yap-işlet-devret modeli ile veya bir konsorsiyum ile yapılması, taşeron firmalara yaptırılması, pazarlanması, satılması veya kiralanması işlemlerinin yerine getirilmesi ve her türlü mekanik, elektrik, inşaat, taahhüt ve proje işlerinin yapılması, bu kapsamda açılacak olan ihalelere girmek, mühendislik, proje, inşaat faaliyetleri kapsamında gereken tüm taahhütleri vermek, f) Şirketin amaç ve faaliyetleri içerisinde yer alan alanların tümü ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti verilmesi, projelere destek sağlanması, başkaca şirketlere veya işletmelere bu kapsamda danışmanlık faaliyetlerinin verilmesi, işin niteliğine uygun düştüğü takdirde ihaleler yapmak, konsorsiyum kurmak, g) Şirket faaliyetleri kapsamında yapılacak olan iş ve işlemler için kesin hesaplar yapmak hakkedişler hazırlamak, danışmanlık verilmiş olan şirketlere veya işletmelere hakkediş ve kesin hesap yapmak, h) Yurtiçi ve Yurtdışında her türlü; müzeler, konser salonları, işyerleri, sanayi tesisleri, konutlar, toplu konutlar, yol, tünel, metro, köprü, baraj, tramvay ve tüm yer altı ve yer üstü ulaşım hattının kurulması, havalimanı, terminalleri, hangarları ve tesislerinin yapılması, liman, boru hatları, stadyum, eğlence merkezi yapılması ve taahhüdü ve yapımı bu işlerler ilgili her nevi projelerin fizibilite hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, konusu ile ilgili her türlü malzemelerin araç ve gereklerinin imal ve montajının yapılması, taşeron firmalara yaptırılması, satın alınması, kiralanması ve kiraya verilmesi, i) Konusu ile ilgili her türlü elektrik ve mekanik tesisat malzemelerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ile iştigal etmek, bunlarla ilgili pazarlama teşkilatı kurmak, j) Havalimanları, limanlar, stadyumlar, akıllı binalar vb. tesislerin arıza onarımlarının yapılması, restorasyonlarının yapılması, yenilenme faaliyetlerin yapılması, her türlü teknik analizlerinin yapılması ve bu kapsamda sürekli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, k) Konusu ile ilgili yurt içinde veya yurt dışında kurulu yada kurulacak olan şirketlere ortak olabilir, iş ortakları oluşturulması suretiyle yatırım ve işletme faaliyetlerinde bulunabilir, bu şirketlerin hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık faaliyeti olmaksızın alıp satabilir, l) Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için gerektiğinde şirket faaliyetleri kapsamında Yurtdışında kendisine bağlı şirketler kurabilir, bu şirketler ile yurtdışında ihalelere girebilir, taahhüt verebilir, denetime tabi tutabilir, Yurt İçinde veya Yurt Dışında her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar veya kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Yıldız Mah. Asariye Cad. No.21/4 BEŞİKTAŞ