Diyarbakır'da 31.2 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Diyarbakır'da 31.2 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Diyarbakır İli Yenişehir Belediye Başkanlığı, Diyarbakır Yenişehir'de yer alan gayrimenkulü 31 milyon 181 bin 980 TL bedelle satışa çıkardı.Diyarbakır İli Yenişehir Belediye Başkanlığı, Diyarbakır Yenişehir'de yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 31 milyon 181 bin 980 TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Diyarbakır İli Yenişehir Belediye Başkanlığından:

1- İhale Konusu İşin Niteliği Yeri Ve Miktarı
Yenişehir Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Şilbe Mahallesinde bulunan 667 nolu parseldeki 8.600,39 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında M1( Merkezi İş Alanları-İdari,sosyal,kültürel ve ticari amaçlı kullanım ve tesisler yapılabilir) alanında kalan üzerinde şantiye binaları bulunan taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile Belediye Encümeni tarafından ihale edilerek satılacaktır.
Taşınmazın üzerinde yapı bulunmaktadır.
Yapının tahliyesi ile ilgili tüm sorumluluk idareye aittir. Belediye yapının kaldırılması hususunda altı ay süre istemektedir.
2- İşin Tahmin Edilen Bedeli 31.181.980,63 TL geçici teminat ise en az 1.559.099,03 TL’dir.
3- İhale Yeri, Tarihi Saati ve Usulü İhale Yenişehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda 01.04.2021 Perşembe günü saat 14:00’de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.
maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır.
4- İsteklilerden Aranılan Belgeler  İhale sadece yerli isteklilere açık olup, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a. Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut),
b. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,
c. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti,

Diyarbakır da 31.2 milyon TL ye satılık gayrimenkul!

d. Gerçek kişiler için ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi,
e. Gerçek kişiler için imza beyannamesi (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza beyannamesi,
f. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
g. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile ortağın gerçek veya tüzel kişi olması halinde yukarıda sayılan belgeler,
h. İhale dokümanı satın alındığına dair belge.
5-Tekliflerin Verilmesi
Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 01.04.2021 Perşembe günü saat 14:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Yenişehir Belediyesi Mali İşleri Müdürlüğü’ne (Yenişehir Belediyesi Hizmet Binası-Diyarbakır) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon
başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Taşınmazın mevcut durumu yukarıda belirtilmiş, diğer hususlar ihale şartnamesindedir. İhaleye katılacakların ihale günü olumsuzluk yaşamaması adına en az bir gün önceden evraklarını Mali İşler Müdürlüğüne kontrol ettirmeleri ve ihale şartnamesini incelemeleri gerekmektedir.
6- Şartname Ve Eklerinin Nereden Ve Hangi Şartlarla Alınacağı İhale dokümanı Yenişehir Belediyesi, Mali İşler Müdürlüğü’nde mesai saatleri içinde görülebilir, 250,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.
İlan olunur.