Diyarbakır'da 11.6 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Diyarbakır'da 11.6 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Diyarbakır İli Bağlar Belediye Başkanlığı, Diyarbakır'da yer alan gayrimenkulü 11 milyon 665 bin TL bedelle satışa çıkardı.Diyarbakır İli Bağlar Belediye Başkanlığı, Diyarbakır'da yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 11 milyon 665 bin TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Diyarbakır İli Bağlar Belediye Başkanlığından:
Madde 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Kayapınar İlçesi Kayapınar Mahallesi (DiyarbakırUrfa Karayoluna sıfır) 4640 ada 2 nolu parselde bulunan, imar durumu ticari alan olarak
belirlenmiş 5.254,67m2 arsanın satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre
kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
Madde 2 - İşin ihalesi aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte Belediyemiz Meclis
Toplantı salonunda Belediyemiz Encümeninin huzurunda yapılacaktır. 

Diyarbakır da 11.6 milyon TL ye satılık gayrimenkul!

Madde 3 – İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
3.1 GERÇEK KİŞİLER
a – Nüfus cüzdan sureti
b – Kanuni ikametgah belgesi
c – Temsil durumunda noter onaylı vekaletname
d – Noter onaylı imza beyannamesi
e – Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici
teminat alındı belgesi
f – İç zarf (teklif mektubu bırakılacak)
g – İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz
h– Belediyemize kira ve ecrimisil borcu olmadığına dair yazı
ı– Vergi borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı
i– SGK kurumuna borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı
j– İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya nüfusa
kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet,
zimmet ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan suç kaydı olmadığına dair belge getirmek.

Diyarbakır da 11.6 milyon TL ye satılık gayrimenkul!

3.2 TÜZEL KİŞİLER
a – Ticaret ve Sanayi odası veya oda kayıt belgesi (2021 yılında alınmış)
b – Ticaret sicil gazetesi aslı veya noter onaylı sureti
c – Tüzel kişiliği temsilen teklif verecek kişi/kişilerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak
edenin noter tasdikli imza beyannamesi
d – Ortak girişim olması halinde noter onaylı “ortak girişim beyannamesi” ile her ortağa
ait yukarıda belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.
e – Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici
teminat alındı belgesi
f – İç zarf (teklif mektubu bırakılacak)
g – İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz
h– Belediyemize kira ve ecrimisil borcu olmadığına dair yazı
ı– Vergi borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı
i– SGK kurumuna borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı
Madde 4 – İhaleye katılacak istekliler teklif dosyalarını en geç ihale günü saat 14.30’a
kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekir.
Madde 5 – İstekliler muhammen bedelin %20’nden az olmamak üzere kendilerinin
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermeleri gerekmektedir.
Madde 6 – İhale ile ilgili şartname, ihale tarihinden bir gün önceki mesai bitimine kadar
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 250,00TL Belediye veznesine yatırılarak temin
edilebilir.
İlanen duyurulur.