Doğal sit alanlarında son durum nedir?

Doğal sit alanlarında son durum nedir?

Doğal sit alaları, türdeş oluşları ve özellikleri, güzel-duyusal, sanatsal, bilimsel, çevrebilimsel, budunbetimsel, yazınsal ya da söylencesel önemleri bakımından korunmaları gereken alanlar olarak tanımlanıyor. Peki, doğal sit alanlarında son durum nedir


Doğal sit alanlarında son durum nedir?

Ender bulunmaları nedeniyle olağanüstü özelliklere sahip yer üstünde, yeraltında bulunan korunması gerekli alanlara doğal sit alanları deniyor. Bu alanlarda yapılaşmaya izin verilmiyor verilse de belirli sınırlamalar getiriliyor.


Doğal sit alaları, türdeş oluşları ve özellikleri, çağbilimsel, güzel-duyusal, sanatsal, bilimsel, çevrebilimsel, budunbetimsel, yazınsal ya da söylencesel önemleri bakımından korunmaları ve değerlendirilmeleri gereken, bu nedenle de kent düzentasarlarında ve bölgesel tasarılarda önemli yeri bulunan, doğa ile insanların ortak yapıtı olan ya da yalnız doğal güzelliklerin oluşturduğu yerbetimsel bölgeler olarak da ifade edilebiliyor. 


Doğal sit alanları ile ilgili yasal esaslar, doğal sit alanlarının tespit edilmesi ile ilgili ilkeler, Korunan alanların tespit, tescil ve onayına dair yönetmelik kapsamında açıklanıyor.


Doğal sitlerin tespit ilke ve kriterleri

(1) Doğal sit alanları, aşağıdaki özelliklerden bir ya da birkaçını ihtiva eden alanlardır.


a) Ekosistem işlevlerini sürdürebilecek yeterli büyüklükte olan.


b) Tür, genetik, habitat ve ekosistem çeşitliliği açısından önemli biyolojik çeşitlilik değerlerine sahip.


c) Bölgesel, ulusal veya dünya ölçeğinde nesli tehdit ve tehlike altında olan, dar yayılımlı veya endemik türleri barındıran veya bu türlerin yaşamlarının belirli bir dönemini geçirdikleri habitatları içeren.


ç) Tehdit altındaki ekosistemlerin veya yok olma tehlikesi altında bulunan türlerin korunması açısından bu türleri temsil etme kabiliyetine sahip.


d) Kaynak ve peyzaj bütünlüğünü sağlayan sosyal, kültürel ve rekreasyonel değere sahip.


e) İnsan müdahalesinin olmadığı veya sınırlı müdahalenin olduğu doğal yapısını muhafaza edebilen.


f) Tipik, doğal, nadir özellikler taşıyan.


g) İçerdiği tür ya da habitatları diğer tür ya da habitatlara göre daha ilgi çekici olan.


ğ) Hidrolojik-hidrojeolojik açıdan ekolojik önemi bulunan yer üstü ve yeraltı su kaynaklarına sahip.


h) Göçmen kuş türlerine ait bir habitatı temsil eden.


ı) Mevcut ve potansiyel habitat tiplerini içine alacak biçimde ekolojik rehabilitasyon veya ekolojik restorasyon çalışmaları ve ıslah yöntemleri ile yeniden kazanılabilen.


i) Biyolojik çeşitliliğin uzun vadeli devamlılığını sağlayacak doğal süreçleri ve türleri muhafaza eden.


(2) Doğal sit alanları; kesin korunacak hassas alanlar, nitelikli doğal koruma alanları ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları olarak üç kategoriye ayrılır.


Doğal sit alanlarında son durum!

Üzerinde çalışmaların yapıldığı Yeni İmar Kanunu Tasarısı ile, doğal SİT alanlarında mevcut her tür ve ölçekte planların uygulanmasına bölge komisyonu kararı doğrultusunda devam edilebilmesinin önü açılıyor.


Bu hususla birlikte, kanunun yürürlük tarihinden itibaren yeni 1/25 bin ölçekli çevre düzeni planı yapılamayacak. Mevcut 1/25 bin ölçekli çevre düzeni planları iki yıl içinde üst veya alt kademede onaylanan planlarda değerlendirilecek. 


Mevcut 1/25 binlik çevre düzeni planları iki yıl sonunda herhangi bir karara gerek kalmaksızın 1/25 bin ölçekli nazım imar planı olarak nitelendirilerek uygulanacak. 


Sit alanları nasıl derecelendirilir?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com