Dükkan yatırımında önemli 5 nokta!

Dükkan yatırımında önemli 5 nokta! Dükkan yatırımında önemli 5 nokta!

Karma emlak projelerinde teslime hazır hale gelen ticari üniteler satışa çıktı. Her projede farklı alternatiflerde dükkan bulunuyor. Ancak uzmanlar akıllı dükkan yatırımı için 5 önemli püf noktaya dikkat çekiyorYük­sek ki­ra ge­ti­ri­si su­nan dük­kan­lar ya­tı­rım­cı­la­rın il­gi oda­ğı ha­li­ne gel­di. An­cak ti­ca­ri üni­te ya­tı­rı­mı ya­par­ken bir­çok önem­li nok­ta­ya dik­kat et­mek ge­re­ki­yor.


Da­ha hız­lı amor­ti eder

Re/Max Tür­ki­ye Pa­zar­la­ma ve Ope­ras­yon Di­rek­tö­rü Gök­han Ka­ra­han, ti­ca­ri gay­ri­men­kul ya­tı­rı­mı­nın, hem ki­ra ge­ti­ri­si sun­ma­sı hem ko­nu­ta gö­re ken­di­ni da­ha kı­sa sü­re­de amor­ti et­me­si ne­de­niy­le avan­taj­lı ol­du­ğu­nu söy­lü­yor.


1.Lokasyon çok önemli

Ti­ca­ri bir gay­ri­men­kul alır­ken dik­kat edi­le­cek en önem­li un­sur­lar lo­kas­yon. Bu ne­den­le alı­na­cak dük­ka­nın ge­li­şen ve rant alan bir böl­ge­de ol­ma­sı, nü­fu­su­nun yo­ğun ve ya­ya yo­lu üze­rin­de bu­lun­ma­sı ter­cih edil­me­li.


2.Park imkanına dikkat

Ya­tı­rım ya­pı­la­cak ye­rin, ko­lay eri­şi­le­bi­lir, önün­de kı­sa sü­re­li park im­ka­nı­nın ol­ma­sı gi­bi ko­şul­lar göz önün­de bu­lun­du­rul­ma­lı.


3.Cephe geniş olmalı

Dük­kân­da çok faz­la sa­yı­da ko­lo­nun yer al­ma­sı ya da cep­he­si­nin in­ce ve dar ol­ma­sı kul­la­nım ra­hat­lı­ğı­nı en­gel­li­yor. Re­alty World CE­O’­su Coş­kun Er­gi­ner bu tür ay­rın­tı­la­rın önem­li ol­du­ğu­nu ak­ta­rı­yor.


4.Baca ve bahçe şart

Bah­çe kul­la­nım im­kân­la­rı, mülk­te ba­ca olup ol­ma­ma­sı, kaç gi­ri­şi-çı­kı­şı ol­du­ğu gi­bi ko­nu­lar ter­cih edil­me ne­de­ni. Hat­ta bu özel­lik­le­re sa­hip dük­kân­la­rı da­ha yük­sek be­del­le ki­ra­ya ver­mek müm­kün ola­bi­lir.


5.Tapu kontrol edilmeli

İs­tan­bul Em­lak­çı­lar Oda­sı Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ni­za­met­tin Aşa “Bu tür ya­tı­rım­lar­da ta­pu kon­tro­lü şar­t” de­di. Gös­te­ri­len ba­ğım­sız bö­lüm ile ta­pu­da kon­trol edi­len ba­ğım­sız bö­lü­mün ay­nı ba­ğım­sız bö­lü­mü gös­te­rip gös­ter­me­di­ği­ne ba­kıl­ma­lı.


Mül­kün ta­pu­su kat ir­ti­fa­kı ve­ya ter­ci­hen kat mül­ki­yet­li ol­ma­lı. Ti­ca­ri mülk­ler­de en sık kar­şı­la­şı­lan so­run­lar­dan bir di­ğe­ri de bod­rum alan­la­rı­nın as­lın­da dük­kân­la­ra ait ol­ma­ma­sı. Uz­man­lar ya­tı­rım ter­ci­hi­ni ti­ca­ri üni­te­ler­den ya­na kul­la­na­cak ki­şi­le­rin em­lak ve çev­re ver­gi­si, elek­trik, su, do­ğal­gaz bor­cu olup ol­ma­dı­ğı­nın da mut­la­ka il­gi­li ku­rum­la­ra gi­de­rek öğ­re­nil­me­si ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çek­ti.


BUGÜN GAZETESİ