Duo Mimarlık Proje İnşaat Taahhüt Dekorasyon Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Duo Mimarlık Proje İnşaat Taahhüt Dekorasyon Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Duo Mimarlık Proje İnşaat Taahhüt Dekorasyon Sanayi Ve Ticaret Limited Şirket 10 bin TL sermaye ile bugün i Ataşehir'de Tansu Bora Çimen imzasıyla kuruldu.


Duo Mimarlık Proje İnşaat Taahhüt Dekorasyon Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ataşehir'de Tansu Bora Çimen imzasıyla 10 bin TL sermaye ile bugün kuruldu. 


Duo Mimarlık Proje İnşaat Taahhüt Dekorasyon Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve  arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.  2.Her türlü bina,büro,tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.  3.Her türlü  banyo ve mutfak aksesuarlarının alım satımını ve montajını yapmak.  4.Her türlü yapı ve dekorasyon malzemeleri ve malları ile dayanıklı tüketim malları, ev eşyaları, tarım ve iş makinaları ve parçaları, alım satım, taahhüt, imalat, ithalat ve ihracat işlerini yapmak, bunların nakliyat işlerini gerçekleştirmek, bu malları toptan perakende ve konsinyater olarak satmak. 5.Her türlü yer altı-yer üstü maden ve her türlü kesilebilir, parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit, diahaz, traverten, oniks, agat ve ağaç agat tüm silis grubu  taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek 6.Yukarıda sayılan işlerle ilgili olmak üzere resmi ve özel sektör ihalelerine girmek, taahhütlerine girmek,  alım ve satımını yapmak. Bu ihaleleri alıp kendisi veya taşeron firmalar aracılığıyla yerine getirmek, askeri kurum  ve kuruluşların açmış ve açacak oldukları ihalelere girmek, teminatlar yaptırmak, ekipmanları temin etmek,almak, tamir etmek ve bunların gerektirdiği bütün diğer iş ve işlemleri yapmak.   Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konuları gerçekleştirebilmek için; 1. Şirketin faaliyet konusuna giren ticari ve sinai yatırımlarda bulunabilir. 2. Şirket amacına ulaşabilmesi için her türlü malı ticari ve sinai, idari tasarruf  ve faaliyetlerde bulunabilir 3. Şirket konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir ve yaptırabilir. 4. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. 5. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir,  yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir.Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir,fek edebilir. Alacaklarına karşılık,ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir,her türlü kefalet ve teminat verebilir. 6. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 7. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 8. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir,  devredebilir ve bunlar üzerinde hertürlü  tasarrufta bulunabilir. 9. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir. 10.Konusu ile ilgili alanlarda web yayıncılığı yapmak, portal kurmak ve işletmek. 11.Her türlü konut,fabrika,atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak. Isı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. 12.Şirket amacının gerçekleşmesi için , herhangi ve tüm teknolojiden yararlanmak, bunları kullanmak, uygulamak ve yönetmek, üçüncü kişilerle bu konuda yardımlaşmak. 13.Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir.  14.Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir. 15.Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işlerDuo Mimarlık Proje İnşaat Taahhüt Dekorasyon Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Adres; Yenişehir Mah.Viyana Sok.İpek Apt.No:13/A Ataşehir