18 / 08 / 2022

Dyem Danışmanlık Enerji Yatırım Limited Şirketi kuruldu!


Dyem Danışmanlık Enerji Yatırım Limited  Şirketi Beyoğlu’nda  50 bin TL sermaye bedeli ile Dilara Solmaz, Murat Solmaz tarafından kuruldu.Dyem Danışmanlık Enerji Yatırım Limited  Şirketi Beyoğlu’nda50 bin TL sermaye bedeli ile Dilara Solmaz, Murat Solmaz tarafından kuruldu.

Dyem Danışmanlık Enerji Yatırım Limited Şirketi konusu:
1- Elektrik üretim tesislerinin işletilmesi ve kurulmasında her türlü danışmanlık hizmetlerini vermek. 2- Şirket faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, 3- Şirket amaç ve konusu dahilinde her türlü ithalat ve ihracat işlemlerini gerçekleştirmek, 4- Sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak. 5- Mühendislik danışmanlık hizmetleri vermek. 6- Diğer projelere yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak. 7- İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık). 8- Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (kömür, petrol ve gaz gibi enerji yakıtları kullananlar ile nükleer, su, güneş, rüzgar ve diğer enerjiler için santrallere ve enerji iletim ve dağıtım hatlarına yönelik hizmetler) 9- Yurtdışı - Yurtiçi şirketlerin mümessilliklerini yapmak. 10- Faaliyet konuları ile ilgili her türlü yatırımları gerçekleştirmek. 11- Yurtdışında faaliyette bulunan markaların Türkiye temsilciliğini yapmak. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir. i. Şirket faaliyet alanına giren konularda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı düşmemek koşulu ile her türlü hukuki işlemleri yapabilir. ii. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul ve menkulleri alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. Bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon, ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. iii. Kendi borçlarının teminatı olarak, menkul rehini, gayrimenkul ipoteği, ticari işletme rehini verebilir, kredilere kefalet edebilir, garanti verebilir, teminat ve ipotek tesis edebilir. Yine kendi menkul, gayrimenkulleri üzerinde üçüncü kişiler lehine rehin, ipotek, ve her türlü şahsi ve ayni haklar tesis edebilir. şirket alacaklarının teminat altına alınabilmesi için menkul rehini, gayrimenkul ipoteği ve ticari işletme rehini alabilir, tesis edebilir ve fek edebilir. iv. Gerekli makamlardan izin almak şartı ile yurt içinden veya yurt dışından teklif (copyright), teknik yardım, ihtira beratı, ustalık (know how) lisans, imtiyaz, patent, ruhsatname, mümessillik alabilir, satabilir, marka tescil ettirebilir, başkaları tarafından alınanları devir alabilir, devir edebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. v. Şirketin konusuna giren işler için yerli veya yabancı gerçek tüzel kişiler ile kredi anlaşmaları imzalayabilir, kredi alabilir. vi. Konusuna giren işlerle ilgili olarak yeni şirket kurabilir, kurulmuş olan yerli veya yabancı şirketlerin hisse senetlerini satın alabilir, satabilir. Başkaca şirketlerin hisse senetlerini de satın alabilir veya satabilir. vii. şirket iştigal konulan ile ilgili her türlü yedek parça makine teçhizat ve teknolojileri satın alır ithal eder. viii. şirket yukarıdaki belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için konusu ile ilgili garaj, atölye, özel depo, antrepo kiralamak, işletmek mevzuat dahilinde transit ticaret, geçici ithalat, ihracat işlemleri yapmak, serbest bölgelerde faaliyette bulunmak, yabancı ürünlerin ve hizmetlerin üçüncü ülkelerde pazarlamasını yapmak. ix. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olan ve ilgili yasal düzenlemeler ve mevzuat ve rejimlerin izin verdiği tüm diğer hizmet mal madde ve emtianın ithalatını ihracatını yurt içinde ve dışında toptan ve perakende ticaretini yapmak. x. Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları başka şirket veya üçüncü kişi ve kurumların borçları için ipotek verebilir kefil olabilir üçüncü şahıslar ve kurumların borçları için lehine teminat olarak gösterebilir, bu amaçla söz konusu mallar üzerinde rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirebilir. xi.- Her türlü sektörde faaliyette bulunan firmalarla ortaklıklar tesis etmek, bayilikler, mümessillikler ve acentelikler alıp, vermek. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde ortaklar kurul kararı aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.