GNC Gayrimenkul Danışmanlık ve Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!

GNC Gayrimenkul Danışmanlık ve Yatırım Anonim Şirketi kuruldu! GNC Gayrimenkul Danışmanlık ve Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!

GNC Gayrimenkul Danışmanlık ve Yatırım Anonim Şirketi, Gonca Açıkalın tarafından 50 bin TL'lik sermaye bedeli 25 Mart'ta Eyüp, Göktürk Merkez Mahallesi, Yücel Sokak 'ta kuruldu.

Hafta sonu gezilecek 10 proje 3 site!

GNC Gayrimenkul Danışmanlık ve Yatırım Anonim Şirketi, Gonca Açıkalın tarafından 50 bin TL'lik sermaye bedeli 25 Mart'ta kuruldu.


GNC Gayrimenkul Danışmanlık ve Yatırım Anonim Şirketi iş konusu; Yurt içinde ve yurt dışında; Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, hipermarketler,  depolar, soğuk hava depoları, ticari depolar, ticari park, hastane,  villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arazi ve arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, Rehin almak, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırmak, ipotek almak, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırmak; bahçe, tarla, ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkul üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, üst hakkı,  şufa hakları ve vefa hakları, dahil olmak üzere her türlü ayni hakkı ve gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek,  bunlara devir ve ferağ etmek, hukuki cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra etmek, tesis edilmiş olan hakları kaldırmak, Mimarlık ve mühendislik hizmetlerini yapmak her türlü etüdü ve fizibilite hesaplarını yapmak, proje hazırlamak, inşaat yapmak ve yaptırmak; her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi kuruluşlar nam ve hesabına veya kendi nam ve hesabına gayrimenkul geliştirmek faaliyetinde bulunmak ve bu kapsamda 2B arazileri de dahil olmak üzere her çeşit arazi ve arsanın iktisabı üzerine her türlü konut, işyeri, resmi daireler, sağlık ve eğitim kurumları, sanayi tesisleri, alışveriş merkezleri, sosyal ve turistik tesisler, oteli baraj, sosyal ve kültürel alanlar, ticari depolar vesair her türlü bina ve altyapı tesis projelendirmek inşa etmek, inşasını taahhüt etmek, bu neviden arsa ve kat karşılığı inşaat yapmak ve yapmayı taahhüt etmek, bu gayrimenkullerin yurt içinde ve yurt dışında satış pazarlamasını yapmak, işletmek, kiraya vermektir. İmarsız arazilerin imar planlarını hazırlamak ve uygulamak; halihazırda haricen ifraz ve tevhid işlemleri ile her türlü kadastro çalışmaları yakma, arazi tapulaştırma projeleri hazırlamak, Arsa veya arazi satın almak, kiralamak, bunlar üzerine imar planı, aplikasyon planı, mimari proje, mühendislik projeleri, altyapı projeleri vb. gibi tüm plan ve projeleri yapmak ve yaptırmak, Alım ve satım karı elde etmek amacıyla ve mülkiyeti devralmak suretiyle arsa almak, maliki olduğu gayrimenkul üzerine kat karşılığı inşaat sözleşmesi veya hasılat paylaşımı sözleşmesi veya benzeri yöntemler ile proje geliştirerek inşaat yaptırmak, Şirket amaçlarının tahakkuku için gerekli olan bilimum araç gereç ve arsaları almak ve bu arsalar üzerine bina inşa etmek, ettirmek, bağımsız bölümleri satmak ve bu gayrimenkuller üzerine her türlü ayni veya şahsi hakkı tesis etmek, satmak, kiralamak, araç ve gereçleri gerektiğinde ithal ve ihraç etmek, İlgili mevzuat gereğince alınması gereken bütün ruhsat ve izinleri almak veya aldırmak, izinleri alınmış ve onaylanmış, inşaata başlanması için gerekli belgeleri tamamen ve usulüne uygun olarak bağımsız uzman şirketlerin onayı vasıtasıyla temin edilmiş gayrimenkul destekli projelere yatırım yapmak, Yönetim planları ve çıkış stratejileri geliştirmek, malvarlığı yönetim planlarını yerine getirmek, mülkiyet randımanını izlemek ve malvarlığı yöneticileri kiralama temsilcileri ve müteahhitlerle işbirliği içinde satılması için malvarlıklarını konumlandırmak ve malvarlığı performansını izlemek, Faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak fizibilite hazırlamak, danışmanlık ve kontrolörlük hizmetleri vermek ve almak, yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla ticari faaliyetlere girmek ve bu konularla ilgili fizibilite ve kontrolörlük hizmetleri vermek ve almak, projelerin inşası, geliştirilmesi ve yönetimi için gereken her türlü ekipman ve malzemeyi satın almak, satmak, üretmek, ithal ve ihraç etmek, Amaç ve Konuyu Gerçekleştirebilmek için,   Şirket kuracağı tesisler ve gerekli durumlar için, iç ve dış kredileri dâhili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı  işletmelerden temin edebilir, bunlar için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf faaliyetlerinde bulunabilir, Gerek 4875 sayılı Doğrudan yabancılar yatırım kanunu gerek sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca faaliyet konularına giren işleri yapmak işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşkili ortaklık girişimlerinde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek, Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta, kısa vadeli iştikrazlar akdetmek envai ve kefalet, açık krediler senet üzerinden avans kredileri, emtia üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, Şirket faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü gayrimenkul malları ve gayrimenkul hükmündeki hakları, her çeşit ayni  ve şahsi hakları satın alma, trampa, takas, satış vaadi akitleri gibi Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, İcra İflas Kanunu v.s. çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar.


GNC Gayrimenkul Danışmanlık ve Yatırım Anonim Şirketi adres: Eyüp, Göktürk Merkez Mahallesi, Yücel Sokak, No:1/AA