Edirne'de 17.3 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Edirne'de 17.3 milyon TL'ye satılık 2 arsa! Edirne'de 17.3 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Edirne İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Dörtkaya ile Suyolları Mahallesi'ndeki 2 arsayı ihale ile satıyor. İhale 20 Aralık'ta gerçekleşecek...


Edirne İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Dörtkaya Mahallesi ile Suyolları Mahallesi'nde yer alan 2 arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 17 milyon 335 bin lira olarak belirlenen arsaların satış ihalesi 20 Aralık'ta yapılacak.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Edirne İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden:

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte İstasyon Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Cad. No:63 22030- EDİRNE adresindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 1. kat toplantı salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. 

1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. 

2- İhaleye katılmak isteyenlerin; a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi) b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini, ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarım gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona teslim etmek zorundadırlar. 

3- Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz olması ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir. 

4- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

5- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malın satış tutarı 5.000,00 TL’yi geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin kalanı 3’er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle en fazla 8 taksitle kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır. 

6- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.