Edremit'te yapım karşılığı 49 yıllığına kiralık 2 arsa!

Edremit'te yapım karşılığı 49 yıllığına kiralık 2 arsa! Edremit'te yapım karşılığı 49 yıllığına kiralık 2 arsa!

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından; Balıkesir Edremit'te bulunan 2 arsa, 28 Nisan 2015 günü saat 14:00'de yapım karşılığı 49 yıllığına kiralanıyor. Kapalı teklif usulüyle ihale ediliyor.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Balıkesir  Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından; Balıkesir Edremit'te bulunan 2 arsa, yapım karşılığı 4 yıllık inşaat süresi ile birlikte 49 yıl kiraya veriliyor.Balıkesir  Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından; Balıkesir Edremit'te bulunan 2 arsa, turizm tesis alanı ve günübirlik alan yapılması suretiyle kiraya verilecektir.


Taşınmazların Muhammen inşaat bedeli 7 milyon 133 bin 129 TL'dir. Taşınmazların alanları 4.983 metrekare ve 5.844 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.Kiralama şartları;A) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerine Vakıflar Meclisinin 12.01.2015 tarih ve 664/8 sayılı kararına istinaden;


1- Mevcut imar durumlarına göre gerekli avan ve uygulama projelerinin hazırlatılması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan tesislerin inşaatı ve kullanımı için gerekli tüm izinlerin alınması, ilg : kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak her türlü masrafın karşılanması, işin tüm finansmanının sağlanarak inşaatın fiilen gerçekleştirilmesi ve tesislerin işletmeye açılmasına ilişkin tüm yükümlülüklerin yükleniciye ait olması; bu işlemlerin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 4 yıl içinde sonuçlandırılması,


2- Taşınmazların takyidatlı tapu kaydında Narlı Köyü Tüzel Kiş iğine ait olduğu belirtilen 582 ve 583 kırık no.lu zeytin ağaçlarının inşaat oturum alanı içinde kaldığı ve kaldırılması gerektiği tespit edildiği takdirde, bedellerinin yüklenici tarafından sahibine (Edremit Belediyesine) Ödenerek kaldırılması,


3- Kiralama süresinin, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 4 yıllık inşaat süresiyle birlikte toplam 49 yıl olması,


4- Kira ödemelerine sözleşmenin imzalandığı tarihten başlanmak üzere, muhammen kira miktarlarının;


a) İlk 4 yıllık inşaat süresi için aylık sabit 3.000,00 TL 


b) Beşinci yıl için aylık 30.000,00 TL (Otuzbin Türk Lirası),


c) Altıncı yılın başından 35. yılın sonuna kadar, her > ; - jnceki yılın aylık kira bedeline TÜİK tarafından yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi'nin son 12 aylık ortalamalara göre yüzdelik değişim oranı tutarında artış yapılmak suretiyle belirlenmesi, 35. yılın sonunda 36. yıl için belirlenen aylık kira bedelinin yüzde 20 oranında arttırılması, 37. yıldan sözleşme süresinin sonuna kadar her yıl bir önceki yılın aylık kira bedeline TÜİK tarafından yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi’nin son 12 aylık ortalamalara göre yüzdelik değişim oranı tutarında atış yapılmak suretiyle belirlenmesi,


5- Taşınmazlardan 269 ada, 1 no.lu parsel üzerroe en az E: 1,20 yoğunluklu bir turizm tesisi, 269 ada, 2 no.lu parsel üzerinde ise en az E:0,20 yoğunluklu bir günübirlik tesis .açtır ması esas alınarak, inşaat yoğunluğunda çeşitli nedenlerle oluşabilecek azalmalardan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, tesislerin kapalı inşaat alanının yukarıda belirtilenlerden daha fazla uygulanması ihalede kesinleşen kira/m2 oranı üzerinden kira bedellerine yansıtılması, bodrum katlarda yapılacak artışlar için kiraca ceğişiklik yapılmaması,


6- Kiracı tarafından vakıf taşınmazlar üzeririne haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,


7- Taşınmazların üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından sökülüp yeniden dikilmeye müsait olanların Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri işletme Müdürlüğü'nün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların veya mevsim şartlarının uygun olmaması veya diğer nedenlerle yeniden dikilemeyen her bir ağacın Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri işletme Müdürlüğünce belirlenecek bedelinin yüklenici tarafından idaremize defaten ödenmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güveenlik önlemlerinin yüklenici tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Ayvalık Vakıf Zeytin Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi yerinde bırakılan ağaçların ürünlerinin yükleniciye ait olması,Şartlarıyla, 4 yıllık inşaat süresi dahil toplam 49 yıllığına yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkarılmıştır.B) ihale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte. Yıldır - Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:7 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge M öcü- üğü hizmet binasında, ihale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.


C) ihale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:7 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir, ihale dokümanı satış bedeli 100,00 TL olup, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye, Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR730001500158007266231283 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek atırılacak ve idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır.


D) istekliler; ihaleye katılabilmek için, ihale Şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda, yukarıda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmelidir.


Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.


Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:


1- iç zarf, (iç zarf teklif mektubunu içermelidir. Tekiri mektubunun şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanmalıdır),


2- ihaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına veya vekaleten katılacak kişilerin kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisi, (Kimlik belgesinde T.C. kimlik numarasının bulunmaması halinde T.C. kimlik numarasını gösterir imzalı bildirim),


3- isteklinin Türkiye’deki tebligat adresini gösteren imzalı bildirim,


4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi, (ihalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden imza sirküleri ihalenin yapıldığı yılda noterden onaylanmış olacaktır),


5- istekli adına vekaleten ihaleye katılmıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin, ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli vekaletnamesi ile vekilin ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),


6- Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ihalenin ilan edildiği yıl içinde alınmış üyelik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,


7- isteklinin ortak girişim olması halinde, bu iş için düzenlenmiş noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,


8-Teknik Personel Taahhütnamesi, 9-     ilgili bankadan alınacak ve ihale tarihinden önceki son 3 ay içinde düzenlenmiş, ekii örneğe uygun banka referans mektubu,


(inşaat muhammen bedelinin en az %10’u (yüzdeonu) kadar kullanılmamış nakit kredisi ile yine asgari %10’u (yüzdeonu) kadar kullanılmamış teminat mektubu kredisi olması şarttır. Alındığı banka yada finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazısı olmalıdır.), 
10-     isteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler. isteklinin ihalenin ilan edildiği yıla ait ilgili Vergi Dairesinden alacağı, vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,


11-     isteklinin ihalenin ilan edildiği yıla ait ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alacağı, prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e-Borcu yoktur belgesi, 12-     ihale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair Yer Gördü Belgesi,


13-      Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve ihale şartnamesinin 14. maddesinde yazılı 213.993,87 TL (ikiyüzonüçbindokuzyüzdoksanüç Türklirası seksenyedi Kuruş) tutarında geçici teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya geçici teminatın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR730001500158007266231283 no.lu hesabına yatırıldığına dair banka alındı dekontu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır),


14-       Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu, (ihaleye katılacak olanlar şartname bedelini ödeyerek şartname almak zorundadır),


15-       Bütün sayfaları istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni,


E) İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup, ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, sözleşme taslağına konulmuş olan şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır. 


F) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.


G) Tüm ian bedelleri, ihaleyi alan istekli tarafından sözleşme esnasında defaten ödenecektir, H)  iDARE ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

pus