10 / 08 / 2022

El Emin Uluslararası Proje Tasarım Elektrik Enerji Mühendislik Turizm ve Taşımacılık İnşaat Yatırım Şirketi kuruldu!

El Emin Uluslararası Proje Tasarım Elektrik Enerji Mühendislik Turizm ve Taşımacılık İnşaat Yatırım Şirketi kuruldu!

El Emin Uluslararası Proje Tasarım Elektrik Enerji Mühendislik Turizm ve Taşımacılık İnşaat Yatırım Şirketi 13 Şubat 2015'te, 1 milyon TL sermaye ile Fatih'te, A.A.Jasım Jasım Müdürlüğü'nde kuruldu.El Emin Uluslararası Proje Tasarım Elektrik Enerji Mühendislik Turizm ve Taşımacılık İnşaat Yatırım Şirketi 1 milyon TL sermaye ile 13 Şubat 2015'te, A.A.Jasım Jasım Müdürlüğü'nde kuruldu.


El Emin Uluslararası Proje Tasarım Elektrik Enerji Mühendislik Turizm ve Taşımacılık İnşaat Yatırım Şirketi iş konusu;Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; 1-Şirket yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik tüm sektörlerdeki bilimum özel kişiler, tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ve bağlı teşekküllere ait yapılmış, yapılmakta ve yapılacak olan her nevi yeraltı ve yerüstü inşaatların tüm elektrik taahhüt işlerini yapabilir, tesisatlarını yapabilir, aydınlatma sistemlerini kurabilir, plan ve projelerini hazırlayabilir, teknik ve mali hesaplarını yapabilir, bunların gerçekleşmesi için bütün aşamalarında danışmanlık, kontrollük, organizasyon randıman ve verimlilik kontrolleri işlerini yapabilir, ithalatı, ihracatı, dâhili ticareti ve uygulamasını gerçekleştirebilir, müşavirliğini yapabilir veya bu işleri taşeronlara yaptırabilir. 2-Elektrik alanına giren tablolar, kablolar, kablo taşıyıcıları, aydınlatma ürünleri ithalat ve ihracatını yapmak, mühendislik ve projelendirmelerini yapmak, müşavirlik ve danışmanlığını yapmak, uygulama ve servis hizmetlerini yapmak, ayrıca tüm bu hizmetleri taşeron sıfatıyla yaptırmak 3-Her türlü elektronik ve elektrikli alet ve makinaların, jeneratör, akümülatör, kesintisiz güç kaynağı, regülatör, her türlü elektronik ve bilgisayarlı kontrol ünitelerinin bunların yedek parça, aksam ve teferruatlarının, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve imalatını yapmak. 4-Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisini üretim, üretilen elektrik enerjisinin veya kapasitelerin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun faaliyetlerde bulunabilir. 5-Elektirik enerjisini üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, 6-Üretilen elektrik enerjisi veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak 7-Kontrol oluşturulmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek 8-Şirketin faaliyet konuları ile ilgili olarak acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetlerinde bulunmak 9-Faaliyet konularında yurt içi ve yurt dışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak 10-Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp yurt içi ve yurt dışında ihalelere girmek ve taahhütlerde bulunmak 11-Konusu ile ilgili her türlü mühendislik hizmetleri, inşaat, makine, elektrik, çevre mühendisliği, konusu ile ilgili etüt, proje, kontrollük, araştırma, danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerini vermek 12-Şirket sahibi bulunduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde inşaat kurabilir ya da kurdurabilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde mevzuata uymak koşulu ile her türlü hak tesis edebilir veya tesis ettiği hakları kaldırabilir. 13-Şirket amacını gerçekleştirmeye yönelik olarak finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri yapabilir. 14-Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü imtiyaz, ruhsatname, izin gibi vesaireyi sağlayabilir, satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir. 15-Elektrik Enerjisi Piyasası Mevzuatına uymak ve ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin veya lisansları almak kaydıyla; şirket ana faaliyet konusu ile ilgili olup yukarıdaki maddelerde yer almayan faaliyetlerde bulunabilir ve gerekli her türlü işleri yapabilir. 16-Şirket bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ya da kullanımına tahsis edilmiş gayrimenkuller üzerinde Kömür Santralleri, Hidrolik enerji santralleri kurabilir, bunları işletebilir. 17-Şirket faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla Yat ve Gemi İnşası faaliyetlerinde bulunabilir. Her türlü gayrimenkul inşası için taahhütlerde bulunabilir. 18-Her türlü Yat işletmeciliği, hava ve kara taşımacılığı, tekne, yat ve gemi inşa etmek ve satmak, bunlarla ilgili tadilat bakım ve onarım işleri yapmak, tersane yeri kiralamak, satın almak, inşa etmek, ihracat kaydı ile gemi yat ve tekne yapmaya yetkilidir. 19-Kapalı devre (CCTV) TV sistemleri, Access (giriş çıkış sistemi) ve PDK(Personel devam kontrol)sistemleri kurmak, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını ve imalatını yapmak 20-Yurt içinde yurt dışında resmi ve özel her nevi inşaat taahhüdünde bulunmak ve inşaatlar yapmak, her türlü inşaatın plan proje tanzimi, statik ve kesin hesap ve müşavirlik hizmetlerini gerçekleştirmek 21-Yurt içinde ve yurt dışında her nevi mesken, işyeri, fabrika, imalathane, liman, ardiye, depo, İşhanı, turistik otel, motel, dinlenme yerleri, tatil köyleri, spor tesisleri, havaalanları, köprüler, demiryolları inşa etmek üçüncü şahıslardan ve sermaye kuruluşlarından bu gibi yerleri ihalelerle almak, üçüncü şahıslara taşeron sıfatıyla inşaat yaptırmak, resmi daire, döner sermayeli kurumlar, dernek tesis ve vakıflar her nevi inşaat, yapı istimlak kooperatifleri nezdinde inşaat taahhüdünde bulunmak ve yapmak, elektrik ve bilimum inşaat ihalelerini üstlenmek, alınan bilimum ihaleleri başkalarına taşeron sıfatı ile yaptırmak veya bu işlerle ilgili her nevi projenin mühendislik hizmetlerini gerçekleştirmek. 22-İnşaatı tamamlanmış binanın her türlü dekorasyon işlerini ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler