Emek Elektrik 12 Ağustos'ta genel kurul toplantısı yapacak!

Emek Elektrik 12 Ağustos'ta genel kurul toplantısı yapacak!

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Emek Elektrik 12 Ağustos'ta genel kurul toplantısı yapacak. Firma, gündem maddelerini yayınladı.


Emek Elektrik 12 Ağustos'ta genel kurul toplantısı yapacak. Firma KAP'ta gündem maddelerini belirledi.


GündemEMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 12.08.2014 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI


GÜNDEM1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 

2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3.2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun Okunması ve Müzakeresi,

4.2013 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5.2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

6.Kar Dağıtım Politikasının ortakların onayına sunulması,

7.Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı Karının Dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti,

9.Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,

10.Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

11.Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,

12.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2014 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması ve 2015 yılında Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

13.SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığın konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

14.2013 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15.2013 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16.2013 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması, Şirket Bağış ve Yardım Politikasının ortakların onayına sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması, 

17.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izine istinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin "SERMAYE VE PAYLAR" 6.Maddesi ve "ŞİRKETİN SAFİ KARININ DAĞITILMASI ŞEKLİ" konusuna taalluk eden 30. Maddesinde yapılan değişikliğin onaylanması,

18.Dilek ve temenniler,

19.Kapanış.