17 / 08 / 2022

Emlak satış aracılık sözleşmesi!

Emlak satış aracılık sözleşmesi!

Evinizi satmaya karar verdiğiniz zaman bir emlakçıyla çalışmak istiyorsanız, satmak istediğiniz gayrimenkulünüzün özelliklerini, tapu bilgilerini ve istediğiniz satış miktarını belirtmeye yarayan emlak satış aracılık sözleşmesi imzalamanız gerekiyor...
Emlak satış aracılık sözleşmesi!

Evinizi satmaya karar verdiğinizi ve bir emlakçı ile çalışmak istediğinizi varsayalım. Emlakçıya satmak istediğiniz gayrimenkulünüzün özelliklerini, tapu bilgilerini, istediğiniz satış tutarı gibi bilgileri vermeniz ve emlakçı ile emlak satış aracılık sözleşmesi imzalamanız gerekiyor. Söz konusu emlak satış aracılık sözleşmesi örneği, aşağıda yer alıyor.


Emlak satış aracılık sözleşmesi!


1. GAYRİMENKUL SAHİBİ / VEKİLİ 

ADI SOYADI : 

ADRES : 

TELEFON : İŞ : EV : 

GSM : 

FAKS : 


2. GAYRİMENKUL 

ADRES : 

ÇEŞİT : 

EV 

APT. DAİRESİ  

BİNA  

DEPO 

BÜRO  

DÜKKAN 

DİĞER


TAPU BİLGİSİ : 

İLİ : 

İLÇE : 

MAHALLE : 

SOKAK : 

ADA : 

PAFTA : 

PARSEL : 

MÜLKİYET ÇEŞİDİ : 

HİSSE ORANI : 


ÖZELLİKLER : 

ALAN (m2) : 

ODA SAYISI :

İNŞAAT TARİHİ : 

KONUM : 

ASANSÖR  

OTOPARK  

Y. HAVUZU 

KALORİFER 

KOMBİ 

DOĞALGAZ 

MAZOT 

FUEL-OIL 

KÖMÜR 


DİĞER BİLGİLER :3. SATIŞ

SATIŞ BEDELİ : 

ÖDEME ŞEKLİ : 

VADELİ 

PEŞİN 

GÖSTERİM 

ZAMANI : 

HAFTA İÇİ:  TÜMÜ 

HAFTA SONU:  SAAT


4. KONU VE TARAFLAR 

Bu sözleşme; yukarıda özellikleri belirtilmiş olan gayrimenkul için satış imkanı yaratılması ve satışa aracılık edilmesi hususunda emlak müşaviri (bundan sonra ARACI olarak anılacaktır) ......................................... ile gayrimenkul sahibi/vekili (bundan sonra SATICI olarakanılacaktır) ......................................... arasında imzalanmıştır. 


5. YETKİ

5.1. ARACI, sözleşme süresince sözkonusu gayrimenkulün satışı amacıyla her türlü imkanı kullanmak ve uygun bir müşterinin bulunması halinde satıcı ile alıcı arasında akdedilecek sözleşmeyi hazırlamakla yükümlüdür. 

5.2. Sözleşme konusu gayrimenkulun satışı amacıyla kullanılacak her türlü pazarlama aracının (ilan, reklam vs.) masrafı ARACI’ya aittir. 

5.3. SATICI, gayrimenkulün müşterilere gösterilebilmesi için, sözleşme süresince ARACI ile belirlenen makul zamanlarda gayrimenkule giriş imkanı sağlamakla yükümlüdür. 

5.4. SATICI, sözleşme süresince kendisine gelen başvuruları ARACI’ya bildirmek ve tüm 

işlemleri ARACI ile beraber yapmakla yükümlüdür. 

5.5. SATICI sözleşme süresince satış fiyatını arttıramaz.


6. HİZMET BEDELİ

Hizmet gerçekleştiğinde, SATICI yukarıda yazılı hizmet bedelinin %..............+ KDV’sini ARACI’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 


7. KAPARO 

SATICI, alıcının bulunması halinde ARACI’nın satış bedelinin maksimum %10’u 

tutarında kaparo almasına muvafakat eder. 


8. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, GEÇERLİLİĞİ VE SONA ERMESİ

8.1. İşbu sözleşme ...../...../200… tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiş ve imzalanmıştır. 

8.2. Sözleşme, SATICI tarafından imzalanması tarihinden itibaren .........( ay / yıl) süre ile geçerlidir. 

8.3. Sözleşme süresinin bitiminden en az ................. süre önce yazılı fesih bildiriminde bulunulmadığı takdirde, sözleşme aynışartlarla yenilenmiş sayılır. 


9. CEZAİ ŞARTLAR 

9.1. SATICI, sözleşme süresi içersinde gayrimenkulün satışından vazgeçer ya da sözleşmeyi feshederse, 

9.2. SATICI, sözleşme konusu gayrimenkulün satışı amacıyla başka kişi veya kuruluşlar aracılığıyla ya da kendi başına işlemde bulunursa, 

9.3. SATICI, sözleşme esasları çerçevesinde alıcı bulunmasına rağmen herhangi bir şekilde satışı engellerse, 

9.4. SATICI, ARACI tarafından önerilen bir kuruluş veya alıcıyla ya da alıcının I. derece akrabaları, eşi, kan veya sıhri hısımları, annesi, babası, kardeşleri, ortağı veya idarecisi – çalışanı bulunduğu şirket, dernek, vakıf gibi kuruluşlar ile sözleşme süresinin sona ermesinden itibaren ................... süre içinde satışı gerçekleştirirse, 6. maddede belirtilmiş olan hizmet bedelini ve ayrıca hizmet bedeli kadar cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 


10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir......./....../200.. 


11. SON HÜKÜMLER 

11.1.Gayrimenkul üzerindeki emlak vergisi ve sair borçlar satış öncesinde SATICI tarafından ödenerek alıcıya teslim edilecektir. 

11.2.Gayrimenkulün tapuda devrine ilişkin yasal harçlar mükelleflerine ait olup, masraflar taraflarca eşit oranda karşılanır.
Emlak satış bedeli nasıl belirlenir?
Emlak vergisi hangi hallerde ödenir?
Emlakçılık yasası 2013!
Emlakçılık ruhsatı!
Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com