Emlak vergisi değeri ne demektir?

Emlak vergisi değeri ne demektir?

Emlak vergisi değeri ne demektir? Söz konusu değer emlak vergisinde kaç yılda bir açıklanan arsa emlak değeri üzerinden hesaplanıyor? İşte emlak vergisi kanunu esasları bu haberde...


Emlak vergisi değeri ne demektir?

Bir gayrimenkulün emlak vergi kayıtlarındaki değerine emlak vergi değeri deniyor. Emlak vergisi değeri, her 4 yılda bir açıklanan arsa emlak değeri üzerinden hesaplanıyor. 


Arsalara ait metrekare birim emlak değerleri kamu kurumlarının oluşturduğu komisyon tarafından belirleniyor. 


Binalarla ilgili değer ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın her yıl yayınlanan yapı birim değerleri temelinde, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Emlak vergileri taşınmaz malın sınırları içerisinde bulunduğu Belediye'ye ödeniyor.


Bir konutunuz varsa, arsa payı oranınızı sokağınızdaki arsaların metrekare birim emlak vergi değerleri ile çarparak arsa payınıza denk gelen emlak vergi değerini hesaplayabilirsiniz. Konu ile ilgili Emlak vergisi kanunu kapsamında yer alan esaslar şu şekilde:


Madde 10: Bina Vergisi, mükelleflerin yazılı beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir. Şu kadar ki, mükelleflerin beyan edecekleri değerler Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleriyle bu kanunun 20'nci maddesine göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak, 31'inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden yararlanılmak suretiyle hesaplanacak maliyet bedelinden düşük olamaz. Düşük beyanda bulunulması halinde, mükellefin beyanı vergi dairesince maliyet bedeline yükseltilerek tahakkuka esas alınır ve mükellefe bildirilir. 


Geçici ve daimi muafiyetten faydalanacak olanların da beyanname vermeleri mecburidir.Bir vergi dairesi faaliyet bölgesi içindeki bir mükellefe ait binalar aynı beyannamede birleştirilerek beyan olunur.


Tapu harçlarına esas matrah hesaplanırken, bu değere sonraki her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden aşağı olmamak üzere taraflarca müdürlüğe bildirilen değer üzerinden harç hesaplanıyor. 


Kısaca Emlak Vergisi Kanunu'na göre emlak beyan değeri Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleriyle, arsa veya arsa payı değeri esas alınarak hesaplanıyor. Emlak vergisi ödeme tarihleri 2014!