Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 69!

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 69!Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 69 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 69 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. 


Tebliğte Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilecek binaların emlak vergisinden muaf olma koşulları yer alıyor.


EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 69


Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15/7/2016

tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun ile 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun

“Geçici muaflıklar” başlıklı 5 inci maddesine (g) fıkrası ve 15 inci maddesine (e) fıkrası

eklenmiş olup söz konusu düzenlemeler ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.


Yasal Düzenlemeler

MADDE 2 - (1) 6728 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile 1319 sayılı Kanunun

“Geçici muaflıklar” başlıklı 5 inci maddesinin (f) fıkrasından sonra gelmek üzere;

“g) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği

tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.”

fıkrası eklenmiştir.


(2) 6728 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi ile 1319 sayılı Kanunun “Geçici muaflıklar”

başlıklı 15 inci maddesinin (d) fıkrasından sonra gelmek üzere;

“e) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya

tahsis edilen araziler Yatırım Teşvik Belgesi süresince.” fıkrası eklenmiştir.

(3) Söz konusu düzenlemelerin yürürlük tarihi 1/1/2017 olarak belirlenmiştir.


Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşa Edilen Binalar İçin Geçici Emlak

Vergisi Muafiyeti Uygulaması

MADDE 3 - (1) Yapılan düzenleme ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa

edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile

geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecektir. Söz konusu muafiyet, bina inşaatının

sona ermesini takip eden bütçe yılından itibaren başlayacak olup binanın kısmen kullanılmaya

başlanılması halinde ise muafiyet kısmen kullanılmaya başlanılan kısımlar için

uygulanacaktır.


(2) Geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilmek için;

- Bina inşaatının Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapılacağı tarihten

önce sona ermiş olması,

- Yeni inşa edilen binaya ilişkin olarak 1319 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereği

verilecek olan emlak vergisi (bina) bildirimiyle birlikte Yatırım Teşvik Belgesinin bir

örneğinin de ilgili belediyeye verilmesi gerekmektedir.

(3) Ancak, Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin ilgili belediyeye emlak vergisi

(bina) bildirimi ile birlikte verilmemiş olması, geçmiş yıllara ilişkin olarak geçici emlak

vergisi muafiyetinden faydalanabilme hakkını düşürmeyecektir.


(4) Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1/1/2017 tarihinden sonra alınan Yatırım Teşvik

Belgesi kapsamında inşa edilen binalar geçici emlak vergisi muafiyetinden

faydalanabilecektir. Bu muafiyetin uygulanmasında, yeni inşa edilen binalara ilişkin ilgili

belediyeye verilecek olan emlak vergisi (bina) bildirimiyle birlikte Yatırım Teşvik Belgesinin

bir örneğinin de verilmiş olması gerekmekte olup binalar geçici emlak vergisi muafiyetinden 

2

inşalarının sonra erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile

faydalanabilecektir.


ÖRNEK 1: 3/5/2017 tarihinde alınan ve 2 yılda tamamlama vizesinin yapılacağı

varsayılan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki binanın inşası 1/4/2018 tarihinde sona

erecektir. Bu binaya ilişkin olarak ilgili belediyeye verilecek olan emlak vergisi (bina)

bildirimiyle birlikte Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin de verilmiş olması durumunda

söz konusu bina, inşasının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılının başından itibaren 2019 ila

2023 yılları arasında (beş yıl süreyle) emlak vergisinden muaf olacaktır.


(5) Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1/1/2017 tarihinden önce alınan ve bu tarih

itibarıyla tamamlama vizesi yapılmamış olan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen

binalar için geçici emlak vergisi muafiyeti uygulaması aşağıdaki şekilde olacaktır.


(a) Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1/1/2017 tarihinden önce alınmış ve bu tarih

itibarıyla tamamlama vizesi yapılmamış olan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen

ve inşaları 1/1/2017 tarihinden sonra sona eren binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip

eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile geçici emlak vergisi muafiyetinden

faydalanabilecektir. Söz konusu binalara ilişkin ilgili belediyeye verilecek olan emlak vergisi

(bina) bildirimiyle birlikte Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin de verilmesi

gerekmektedir.


ÖRNEK 2: 1/9/2015 tarihinde alınan ve 3 yılda tamamlama vizesinin yapılacağı

varsayılan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki binanın inşası 1/5/2017 tarihinde sona

erecektir. Bu binaya ilişkin olarak ilgili belediyeye verilecek olan emlak vergisi (bina)

bildirimiyle birlikte Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin de verilmiş olması durumunda

söz konusu bina, inşasının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılının başından itibaren 2018 ila

2022 yılları arasında (beş yıl süreyle) emlak vergisinden muaf olacaktır.

(b) Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1/1/2017 tarihinden önce alınmış ve bu tarih

itibarıyla tamamlama vizesi yapılmamış olan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen

ve inşaları 1/1/2017 tarihinden önce sona eren binalara ilişkin olarak, 1/1/2017 tarihine kadar

geçen süreler için geçici emlak vergisi muafiyeti uygulanmayacak olup Yatırım Teşvik

Belgesinin bir örneğinin ilgili Belediyeye verilmesi durumunda, 5 yıllık muafiyet süresinden

muafiyetin uygulanmadığı süreler düşüldükten sonra kalan süre kadar emlak vergisi muafiyeti

uygulanacaktır.


ÖRNEK 3: 4/5/2014 tarihinde alınan ve 3 yılda tamamlama vizesinin yapılacağı

varsayılan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki binanın inşası, 15/12/2014 tarihinde sona

ermiş ve binaya ilişkin emlak vergisi (bina) bildirimi zamanında verilmiştir. Söz konusu

binanın inşası, düzenlemenin yürürlük tarihinden önce sona erdiği için 2015 ve 2016 yıllarına

ilişkin olarak geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanılamayacaktır. Ancak, anılan

düzenlemenin 1/1/2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesi nedeniyle bu bina 5 yıllık muafiyet

süresinden kalan 3 yıl boyunca yani 2017, 2018 ve 2019 yılları için emlak vergisinden muaf

olacaktır.


(6) Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1/1/2017 tarihinden önce tamamlama vizesi

yapılmış olan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, geçici emlak vergisi

muafiyetinden faydalanamayacaktır.


ÖRNEK 4: 15/12/2014 tarihinde alınan ve 2 yılda tamamlama vizesinin yapılacağı

varsayılan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki binanın inşası, 30/11/2016 tarihinde sona

erecektir. Söz konusu Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin düzenlemenin 

3

yürürlük tarihinden (1/1/2017) önce yapılacak olması nedeniyle bu bina geçici emlak vergisi

muafiyetinden faydalanamayacaktır.


ÖRNEK 5: 10/8/2014 tarihinde alınan ve 2 yılda tamamlama vizesinin yapılacağı

varsayılan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki binanın inşası, 10/3/2017 tarihinde sona

erecektir. Söz konusu Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin düzenlemenin

yürürlük tarihinden (1/1/2017) önce yapılmış olması nedeniyle bu bina geçici emlak vergisi

muafiyetinden faydalanamayacaktır.


Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yatırımlar İçin İktisap Olunan veya

Tahsis Edilen Arazilere İlişkin Geçici Emlak Vergisi Muafiyeti Uygulaması

MADDE 4 - (1) Yapılan düzenleme ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan

yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen araziler, Yatırım Teşvik Belgesinin

tamamlama vizesi yapılıncaya kadar geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecektir.

1319 sayılı Kanunun 12 nci maddesi hükmü gereği, buradaki arazi tabiri arsaları da kapsar.

(2) 1319 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde, geçici emlak vergisi muafiyetinden

faydalanılabilmesi için arazinin bu maddede yazılı cihetlere tahsis edilmiş olduğunun

(yatırımlar için iktisap veya tahsis edildiğinin) ilgili belediyeye bütçe yılı içinde

bildirilmesinin şart olduğu, muafiyetlerin arazinin tayin olunan cihetlere tahsis edildiği yılı

takip eden bütçe yılından itibaren başlayacağı, bu süre zarfında bildirim yapılmazsa

muafiyetin, bildirimin yapıldığı yılı takip eden bütçe yılından itibaren geçerli olacağı, bu

takdirde bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkının

düşeceği hükme bağlanmıştır.


(3) Geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilmek için;

- Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapılacağı tarihten önce arazinin

iktisap olunması veya tahsis edilmesi,

- Arazinin Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap

olunduğunun veya tahsis edildiğinin, Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğiyle birlikte ilgili

belediyeye bütçe yılı içerisinde bildirilmesi gerekmektedir.


(4) Ancak, keyfiyetin bütçe yılı içerisinde bildirilmemesi durumunda, bildirimin

yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı düşecektir.


(5) Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1/1/2017 tarihinden sonra alınan Yatırım Teşvik

Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen araziler, söz

konusu belge kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunduğunun veya tahsis edildiğinin

Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneği ile ilgili belediyeye bildirilmeleri durumunda iktisap

olundukları veya tahsis edildikleri yılı takip eden bütçe yılından itibaren Yatırım Teşvik

Belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı yılın sonuna kadar geçici emlak vergisi

muafiyetinden faydalanabilecektir.


ÖRNEK 6: 8/3/2017 tarihinde alınan ve 3 yılda tamamlama vizesinin yapılacağı

varsayılan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırım için 22/3/2018 tarihinde

iktisap olunan 3.000 m2 büyüklüğündeki arazinin, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan

yatırımlar için iktisap olunduğunun 2018 yılı içinde bu belgenin bir örneği ile ilgili belediyeye

bildirilmesi durumunda bu arazi, 2019 ve 2020 yılları için iki yıl süreyle emlak vergisinden

muaf olacaktır.


(6) Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1/1/2017 tarihinden önce alınan ve bu tarih

itibarıyla tamamlama vizesi yapılmamış olan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan 

4

yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen arazilere ilişkin geçici emlak vergisi muafiyeti

uygulaması aşağıdaki şekilde olacaktır.


(a) Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1/1/2017 tarihinden önce alınmış ve bu tarih

itibarıyla tamamlama vizesi yapılmamış olan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan

yatırımlar için 1/1/2017 tarihinden sonra iktisap olunan veya tahsis edilen araziler, söz konusu

belge kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunduğunun veya tahsis edildiğinin bu

belgenin bir örneği ile ilgili belediyeye bildirilmesi durumunda, iktisap olundukları veya

tahsis edildikleri yılı takip eden bütçe yılından itibaren Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama

vizesinin yapıldığı yılın sonuna kadar geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecektir.


ÖRNEK 7: 4/3/2016 tarihinde alınan ve 3 yılda tamamlama vizesinin yapılacağı

varsayılan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırım için 15/6/2017 tarihinde tahsis

edilen 4.500 m2

büyüklüğündeki arazinin, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırım

için tahsis edildiğinin 2017 yılı içinde bu belgenin bir örneği ile ilgili belediyeye bildirilmesi

durumunda bu arazi, 2018 ve 2019 yılları için emlak vergisinden muaf olacaktır.

(b) Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1/1/2017 tarihinden önce alınmış ve bu tarih

itibarıyla tamamlama vizesi yapılmamış olan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan

yatırımlar için 1/1/2017 tarihinden önce iktisap olunan veya tahsis edilen arazilerin, söz

konusu belge kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunduğunun veya tahsis edildiğinin

bu belgenin bir örneği ile ilgili belediyeye 2017 yılı emlak vergisinin 1 inci taksitinin ödeme

süresinin sonuna kadar bildirilmesi durumunda, 1/1/2017 tarihinden itibaren Yatırım Teşvik

Belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı yılın sonuna kadar geçici emlak vergisi

muafiyetinden faydalanabilmesi mümkün olacaktır.


ÖRNEK 8: 2/6/2015 tarihinde alınan ve 4 yılda tamamlama vizesinin yapılacağı

varsayılan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırım için 1/6/2016 tarihinde iktisap

olunan arazinin, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında iktisap olunduğunun bu belgenin bir

örneği ile ilgili belediyeye 2017 yılının Mart ayı içinde bildirilmesi durumunda, 2017, 2018

ve 2019 yılları için üç yıl süreyle emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecektir.

(7) Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1/1/2017 tarihinden önce tamamlama vizesi

yapılmış olan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya

tahsis edilen araziler, geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanamayacaktır.

ÖRNEK 9: 10/4/2014 tarihinde alınan ve 2 yılda tamamlama vizesinin yapılacağı

varsayılan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırım için 27/3/2015 tarihinde iktisap

olunan arazi, söz konusu Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin düzenlemenin

yürürlük tarihinden (1/1/2017) önce yapılmış olması nedeniyle geçici emlak vergisi

muafiyetinden faydalanamayacaktır.


ÖRNEK 10: 15/7/2013 tarihinde alınan ve 3 yılda tamamlama vizesinin yapılacağı

varsayılan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırım için 9/2/2017 tarihinde tahsis edilen

arsa, söz konusu Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin düzenlemenin yürürlük

tarihinden (1/1/2017) önce yapılmış olması nedeniyle geçici emlak vergisi muafiyetinden

faydalanamayacaktır.


MADDE 5 - Yatırım Teşvik Belgesinin iptali durumunda, bu belge kapsamında inşa

edilen binalar ile yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen arazilere ilişkin

olarak muafiyetten faydalanıldığı için tahsil edilmeyen emlak vergileri, 213 sayılı Vergi Usul 


Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri

çerçevesinde ilgili belediyelerce tahsil edilecektir.


Yürürlük

MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 7 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.