18 / 08 / 2022

Energetic Enerji Yatırımları Anonim Şirketi kuruldu!    


Energetic Enerji Yatırımları Anonim Şirketi Ataşehir'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Adnan Köz ve Mehmet Ali Erdoğmuş ortaklığında kuruldu.Energetic Enerji Yatırımları Anonim Şirketi Ataşehir'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Adnan Köz ve Mehmet Ali Erdoğmuş ortaklığında kuruldu.

Energetic Enerji Yatırımları Anonim Şirketi konusu:
Şirketin başlıca amaç ve konusu: Elektrik enerjisi tesisi kurmak ve işletmek: -EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak 6446 sayılı Kanun, yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin (toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketiciler) elektrik ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, hidroelektrik santralleri ve her türlü yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik enerjisi üretimi amacıyla ilgili fizibiliteyi hazırlayarak tesis kurmak ve bu tesislerde elektrik üretmek, üretilen elektriği müşterilerine ait tesislere şirket tarafından tesis edilen ya da TEİAŞ-TEDAŞ veya görev şirketinin nakil hatları vasıtasıyla mevcut yönetmelikler çerçevesinde nakletmektir. İnşaat isleri; -Yurt içinde ve dışında her türlü inşaat, tesisat, montaj isleri ve her nevi müteahhitlik, taahhüt ve kat karşılığı inşaat islerini üstlenmek, yapmak, yaptırmak. Asıldan olmak üzere her türlü inşaat ve tesisat projeleri hazırlamak ve hazırlatmak, mühendislik ve mimarlık hizmetleri yapmak. Resmi ve özel ihalelere katılmak, taahhüt almak, toplu konut ve işyerleri, is hanları, hastane, sanayi tesisleri ve benzerlerini inşa etmek ve bunları organize etmek ve bilcümle inşaat isleri ile iştigal etmek. -Bilumum inşaat projelerinin teknik uygulama sorumluluklarını yüklenmek. Şirket işletme konusunu gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir. a) Elektrik enerjisi üretim tesisleri kurmak, inşa etmek, işletmeciliğini ve bakımını yapmak, ürettiği elektriği satmak, b) Her türlü enerji üretim tesisini satın almak, devralmak, satmak, devretmek veya başka suretle elden çıkarmak, c) Enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurt içi ve yurt dışı ihalelere iştirak etmek, ihaleler açmak, d) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, yatırım kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, kredi alma sözleşmelerini akdetmek, kredileri için rehin, ipotek tesis etmek, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla gerek kendi gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, Şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme ve/veya ekipman rehini tesis edebilmek, e) Şirket faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, f) Her türlü mali, ticari, sınai ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, g) Şirket işletme konusu dahilinde her türlü ithalat ve ihracat işlemlerini gerçekleştirmek, h) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla; yurt içinde ve yurt dışında Şirketin iktisadi, teknik maksat ve amaç ve konusunun icap ettirdiği ticari ve sınai, yerli ve yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle mevzuat çerçevesi dahilinde süreli veya süresiz iş birliğinde bulunmak, her neviden yeni ortaklıklar tesis etmek, mevcut ortaklıklara iştirak etmek veya bu ortaklıklardan ayrılmak, yurt içinde yabancı sermaye getirmek suretiyle ortak yatırımlar gerçekleştirmek, ı) Şirketin işletme konusuna ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek, i) Şirket konusu ile ilgili olarak , her türlü menkul ve gayrimenkulleri iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri üzerinde Şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkulleri ipotek vermek, teminat olarak göstermek ve fek etmek, j) Şirketin işletme konusu ile ilgili olarak üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak ve vermek, k) Şirket isleri için gerekli her türlü deniz, hava ve kara nakil araçlarını almak, satmak, kiralamak, devretmek, kiraya vermek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak, l) Şirketin işletme konusu ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, know how ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, teknolojik gelişmeleri araştırarak Araştırma ve Geliştirme çalışmaları ve harcamaları gerçekleştirmek, m) Faaliyet konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında danışmanlık hizmetleri vermek, m) Şirketin faaliyet konusu ile ilgili dernek ve/veya vakıflar kurmak, kurulmuş dernek ve/veya vakıflara üye olmak, bu dernek ve/veya vakıflarda her tür ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.