Enka İnşaat ortaklarını genel kurul toplantısına çağırıyor!

Enka İnşaat ortaklarını genel kurul toplantısına çağırıyor!

Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı, pay sahiplerini 2010 yılı Ortaklar Genel Kurul Toplantısı'na çağırıyor. Toplantı 21 Nisan Perşembe günü saat 14.00'da Enka III. Binası'nda yapılacakEnka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen ilan şu şekilde;

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin Adi ve İmtiyazlı pay sahipleri 2010 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2011 Perşembe günü Saat 14:00'te aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu, ENKA III. Binası Konferans Salonu,Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Bu toplantıya kaydileştirme uygulaması gereği yalnızca payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kayden izlenen ortaklar asaleten veya vekaleten iştirak edeceklerdir.

Sayın Ortaklarımızın hesaplarının bulunduğu aracı kurumlar vasıtasıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK'dan temin edecekleri Genel Kurul Blokaj Mektubu karşılığında en geç toplantı tarihinden bir hafta önce Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu yolu No:8/1 Enka I. Binası Beşiktaş / İstanbul adresindeki Şirketimiz merkezine tevdii ederek toplantıya giriş kartı almaları gerekmektedir. Ayrıca toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımızın; Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV. No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi imzalayarak notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye ekleyerek kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile 2010 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde Sayın Ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır. Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM:
1-Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2-Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisinin verilmesi,
3-2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması ve görüşülmesi,
4-Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
5-2010 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
6-2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçiler'in ibrası,
7-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi,
8-Denetçiler'in seçimi,
9-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler'in ücretlerinin tespiti,
10-2010 yılı Bilanço Kârı'nın dağıtımı hakkında karar alınması,
11-Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12-SPK 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca, 3.ncü kişiler lehine verilmiş Teminat, Rehin ve İpoteklerin toplam tutarının
ortakların bilgisine sunulması,
13-Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.TK.'nun 334'üncü ve 335'inci maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi,
14-Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin, 21 Nisan 2011 Perşembe günü Saat 14,00te Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu
Yolu, Enka III. Binası, Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılacak Adi ve İmtiyazlı pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısında
aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili
olmak üzere'yi vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a)Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b)Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) c)Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve Serisi :
b) Numarası :
c) Adet-Nominal Değeri :
d) Oyda imtiyazlı olup olmadığı
e) Hamiline - Nama yazılı olduğu ORTAĞIN ADI, SOYADI veya UNVANI:
İMZASI:
ADRESİ:
NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir,   (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com