Ereğli Şeker Fabrikası'ndan Niğde'de kiralık gayrimenkul!

Ereğli Şeker Fabrikası'ndan Niğde'de kiralık gayrimenkul! Ereğli Şeker Fabrikası'ndan Niğde'de kiralık gayrimenkul!

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğü Niğde Bor'da yer alan gayrimenkul için kiralama ihalesi düzenliyor.Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğü Niğde Bor'da yer alan gayrimenkulü kiraya verecek. İhale 28 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR
Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’ ye ait ve detayları yukarıda belirtilen Niğde İli, Bor İlçesi, Kızılca Köyünde bulunan muhtelif taşınmaz 1 ( Bir ) yıl süreyle kiraya verilecektir.
1-) Muhtelif Taşınmaz kiraya verilmesi ile ilgili ihale; 28/08/2020 Cuma günü saat 14.00‘de, Beşyüzevler Mah. Şeker Fabrikası Cad. No.164 Ereğli/KONYA adresinde bulunan T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünde kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık suretiyle yapılacaktır. Bu nedenle ihaleye iştirak edenler veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.
2-) İsteklilerin tekliflerini, ihale şartnamesinde belirtilen hususları dikkate alarak hazırlamaları ve ihalenin yapılacağı gün ve saate kadar, T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğü Haberleşme Şefliği’ne kapalı zarf içerisinde vermeleri gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3-) Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası üzerinden değerlendirilecektir.
4-) İhaleyle ilgili dokümanlar, ihalenin yapılacağı adreste bulunan Ticaret Servisinde görülebilir. Ancak; ihaleye iştirak edecekler ihale dokümanı almak zorundadır. İhale dokümanı aynı adresten fatura karşılığı 100,00- TL. yatırmak suretiyle veya T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünün banka hesaplarından birine KDV dahil 100,00- TL yatırmak ve dekont açıklamasında “………….. kiralama ihalesi şartname bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üzerinde ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişinin isminin de açıkça belirtildiği
dekont karşılığında Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisinden temin edilebilir.
5-) İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verebileceklerdir. Teminatlar nakit veya teminat mektubu şeklinde olabilecektir. Geçici teminatlarla ilgili bankalar veya katılım bankalarınca düzenlenecek süreli teminat mektuplarında süre; tekliflerin geçerlilik süresinden en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır. Geçici Teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6-) İş bu detayları ihale şartnamesinde belirtilen muhtelif taşınmazın kiraya verilmesi işi 4046, 2886, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. Şirketimiz; Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esasları dâhilinde, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmada serbesttir. Bu husus teklif verme tarihinin sona ermesinden önce idarece duyurulacaktır.
7-) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş; Söz konusu kiraya verilecek taşınmazın tamamını kiraya verebileceği gibi, bir kısmını kiraya vermeme veya daha sonra kiraya verilmek üzere sözleşme yapma yoluna gitme gibi hususlarda serbesttir. İstekliler bunu peşinen kabul etmiş sayılır.
8-) Ereğli Şeker Fabrikasından yer görme belgesi alınması zorunludur.
9-) İhale ile ilgili tüm bilgiler ; 0 (332) 734 59 30-36 nolu telefonlardan alınabilir.