12 / 08 / 2022

Susurluk Şeker Fabrikası'ndan Bursa Yenişehir'de kiralık gayrimenkul!

Susurluk Şeker Fabrikası'ndan Bursa Yenişehir'de kiralık gayrimenkul!

Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğü, Bursa Yenişehir Kurtuluş Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü kiraya veriyor.
Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğü, Bursa Yenişehir Kurtuluş Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul için kiralama ihalesi düzenliyor. ihale 25 Mart 2021 tarihinde yapılacak.


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR
Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamıza Bağlı Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Kurtuluş Mahallesinde Bulunan 164 Ada 9
Nolu Parselde Bulunan Toplam 3.984,09 m² taşınmazın 1(bir) yıl süre ile kiraya verilmesi ihalesi
T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü
İle İhale Edilecektir.

Susurluk Şeker Fabrikası ndan Bursa Yenişehir de kiralık gayrimenkul!

4- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00-TL (YüzonsekizTürklirası)
karşılığı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 10600 Susurluk /
BALIKESİR adresinden satın alınabilir.
4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.

<#resim3<

6- Diğer Hususlar
6.1. İhale günü (25.03.2021 tarihinde) gerektiğinde açık artırma ve/veya pazarlık
yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları
gerekmektedir.
6.2. Mezkur satış 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.