28 / 06 / 2022

Kars Şeker Fabrikası'ndan Iğdır'da kiralık gayrimenkul!

Kars Şeker Fabrikası'ndan Iğdır'da kiralık gayrimenkul!

Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğü, Iğdır'da yer alan 2 adet gayrimenkulü kiraya verecek.Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğü, Iğdır'da yer alan 2 adet gayrimenkul için kiralama ihalesi düzenliyor. İhale 24 Kasım 2020 tarihinde yapılacak.

TAŞINMAZLAR KİRALANACAKTIR
Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

1) Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ne ait Iğdır İli Ziraat Bölge Şefliğine ait 1 ve
2 kapı nolu 2 adet ambar ihaleyle kiraya verilecektir.
2) İhale, 24/11/2020 tarihinde saat 14.00’ de Kars Şeker Fabrikası – Toplantı Salonunda Açık İhale usulüyle ve gerekirse açık artırma usulüyle yapılacaktır.
3) İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı olması gerekmektedir.
a) GERÇEK KİŞİLERDEN,
a1) Teklif mektubu,
a2) Teminat belgesi
a3) İmza sirküleri,
a4) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname,
a5) Şartnamenin İstekli tarafından imzalanmış bir örneği,
a6) İkametgah belgesi,
a7) Nüfus cüzdanı örneği,
a8) Doküman Alındı Belgesi (Fatura)
b) TÜZEL KİŞİLERDEN,
b1) Teklif mektubu,
b2) Teminat belgesi,
b3) İmza sirküleri,
b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname,
b5) Şartnamenin İstekli tarafından imzalanmış bir örneği,
b6) Kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odası’ndan yahut benzeri bir makamdan Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı ve taşınmaz mal satın almaya yetkili olduğunu belirtir belgesi,
b7) İhaleye girileceğine dair yönetim kurulu kararı,
b8) Doküman Alındı Belgesi (Fatura)
4) Taşınmaz mal kira ücreti peşin tahsil edilecektir.
5) Geçici teminat tutarı teklif edilen bedelin %3’ü olup, aşağıdaki değerlerden her hangi biri geçici teminat olarak verilebilir.
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler
yerine düzenlenen belgeler
6) İsteklilerin teklif mektuplarını ihalenin yapılacağı gün, en geç saat 14.00’e kadar, Kars Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ne vermeleri gerekmektedir.
İhale konusu taşınmazın tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.
7) Postadaki gecikmeler ve bu ilandan önce yapılan müracaatlar ile vaktinde verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
8) İhaleyle ilgili şartname ve ekleri, ihalenin yapılacağı adresteki Fabrika Ticaret Servisinde (Tel: 0474 213 57 21 - Faks: 0474 213 57 33 ) bedelsiz olarak görülebileceği gibi 150,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.
9) Taşınmaza ilişkin olarak verilen bilgiler taahhüt niteliği taşımayan genel bilgi mahiyetinde olup değişikliklerden İdaremiz sorumlu tutulamaz. Taşınmaza ait her türlü plan değişikliği ve planların hazırlanmasında İdare sorumluluk yüklenmez.
10) İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta,
serbesttir.
Duyurulur.