Esenyurt Belediyesi, 70.7 milyon TLlik park yaptırıyor!

Esenyurt Belediyesi, 70.7 milyon TLlik park yaptırıyor!

Esenyurt Belediye Başkanlığı, Atatürk Mahallesindeki arsasına karşılık olarak park ve sosyal yaşam alanları yaptırmak üzere ihale düzenledi. İhalenin tahmini yatırım maliyeti 70 milyon 736 bin TL + KDV... İhale, 14 Eylül 2011 tarihinde gerçekleştirilecek

Esenyurt Belediyesi tarafından yapılan açıklamalara göre Atatürk Mahallesindeki arsa karşılığında park ve yaşam alanları ile bunlara ait binalar inşa ettirilecek. Söz konusu ihalenin tahmini yatırım maliyetini (keşif bedeli)  70 milyon 736 bin TL +KDV olarak belirleyen Esenyurt Belediyesi geçici teminatı da 2 milyon 122 bin TL olarak açıkladı. İhale, 14 Eylül 2011 tarihinde Esenyurt Belediyesinde gerçekleştirilecek.

Detaylar şöyle:

TRAMPA KARŞILIĞI PARK VE SOSYAL YAŞAM YAPILARI YAPIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Esenyurt Belediye Başkanlığından:

1 - Esenyurt Atatürk Mahallesi 1 Pafta 1071 Ada 12 Parseldeki Arsaya Trampa Karşılığı Park Ve Sosyal Yaşam Yapıları Yapımı işi 2886 sayılı D.İ.K.nun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

2 - Tahmini yatırım maliyeti : (Keşif bedeli)  70.736.000,00 TL +KDV dir.

3 - Geçici teminat tahmini yatırım maliyetinin % 3ü olan 2.122.080,00 TL dir.

4 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Fatih Mah. Doğan Araslı Bulvarı Belediye Kültür Merkezi Giriş Kat Esenyurt / İSTANBUL adresinde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görülebilecek ve 15.000-TL karşılığında satın alınabilecektir.

5 - İhale 14.09.2011 Çarşamba günü saat 14:00 de Fatih Mah. Doğan Araslı Bulvarı Belediye Kültür Merkezi Giriş Kat Esenyurt/ İSTANBUL adresinde, Toplantı Odasında, Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda 2886 sayılı D.İ.K.nun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile yapılacaktır.

6 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılacak olanlardan aşağıdaki şartlar aranır.

6-1 Yeterlik değerlendirmesi için istenen belgeler:

A) Kanuni ikametgâhı gösteren ikametgâh senedi,

B) Türkiyede tebligat için adres beyanı,

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

a - Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınması tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiyede şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri,

a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiyede şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiyede şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

G) İhale tarihi itibariyle vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden alınmış belge,

H) İhale tarihi itibariyle SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden alınmış belge,

İ) Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu,

(Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri en az işin tahmini yatırım bedelinin %10dan az olamaz).

J) Mali durum bildirisi

K) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,

L) En az (A) grubu karne veya en az keşif bedeli kadar bina inşaat işi yaptığına dair iş deneyimini gösteren belgeler, İsteklinin ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken değerlendirilir. Ortaklardan birinin istenen şartları sağlaması halinde diğer ortaktan ayrıca iş deneyimi aranmaz.

M) Teknik personel taahhütnamesi,

N) Yapı araçları taahhütnamesi,

O) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge vermek zorundadırlar.

P) İhalede yeterlik alabilmek için Madde 6da belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde, Esenyurt Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğüne  (Fatih Mah. Doğan Araslı Bulvarı Belediye Kültür Merkezi Giriş Kat Toplantı Salonu Esenyurt/ İSTANBUL)  hitaben yazılacak dilekçeye ekli olarak, ihale tarihinden 5 (beş) iş günü önce, Müdürlük yazı işleri kalemine en son 06.09.2011 tarihinde mesai bitimine kadar verilmesi gerekir.Q) Belirtilen İşin ihalesine teklif verebilmek için yeterlik alınmış olması gerekmektedir. İsteklilerin yeterlik değerlendirmesi Yeterlik Komisyonu tarafından yapılacak olup, yeterlik alan veya alamayan isteklilere yeterlikle ilgili herhangi bir belge verilmeyecektir. Yeterlik değerlendirmesi ile ilgili Yeterlik Değerlendirme Tutanağı kapalı zarf içinde Belediye Encümenine (İhale Komisyonuna) ibraz edilecek olup, yeterlik alanlar, ihale saatinde, bütün isteklilerin huzurunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu)  tarafından açıklanacaktır. Yeterlik müracaatında bulunmayan veya yeterlik alamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak, Teklif Zarfları açılmadan ve başkaca herhangi bir işleme tabi tutulmadan kendilerine iade edilecektir. Yeterlik alan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınacaktır.

7 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

7-1 - İÇ ZARF:

İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a - Teklif mektubu  (ekli örneğe uygun),

Teklif mektupları ile teklif formları Belediyemizce verilen örneğine uygun olarak hazırlanacaktır. Bunların istekliler tarafından imzalanması ve bu şartname ve eklerinin tamamen okunup, kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

b - İç Zarfın Kapatılması:

Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken belgeler hazırlanıp ve her sayfası istekli tarafından imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve ticari unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.

7-2 - DIŞ ZARF:

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:

a - İç zarf,

b - Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri,

c - Noter tasdikli imza sirküleri,

d - Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli vekâletname,

e - Geçici Teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, (2886 sayılı Kanuna uygun)

f - Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi, (Ortaklık sözleşmesinin noter tasdikli olması zorunludur.)

Dış zarfın kapatılması:

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak kapatılacaktır.

8 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Yenikent Mah. Doğan Araslı Bulvarı No: 1 Esenyurt/ İSTANBUL adresinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Saat ayarında Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarı esastır.

9 - bu ilana ait olan ilan bedeli ile ihale karar pulu ( %04,95) ihale üzere kalan kişi veya firmadan sözleşme yapılmadan önce tahsil edilecektir.

10 - İdare gerekçesini göstermek kaydı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6778/1-1

Detaylı bilgi için tıklayın!