23 / 09 / 2023

Ev almak isteyenlere son dakika müjdesi! İzmir'de 4 adet konut satılıyor! Bu tarihi kaçırmayın!

Ev almak isteyenlere son dakika müjdesi! İzmir'de 4 adet konut satılıyor! Bu tarihi kaçırmayın!

İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanlığı, İzmir ili, Güzelbahçe ilçesi, Yelki Mahallesi'nde yer alan 4 adet natamam konutu satıyor. Peki İzmir Güzelbahçe'de yer alan konutların fiyatları ne kadar? İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanlığı tarafından,  İzmir  ili, Güzelbahçe ilçesi, Yelki Mahallesi'nde yer alan 4 adet natamam konut satışa sunuldu. 

Güzelbahçe Belediyesinin satışa sunduğu konutlar için satış ihalesi açık teklif usulü ile 26 Eylül 2023 tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek. 

Ev almak isteyenlere son dakika müjdesi! İzmir de 4 adet konut satılıyor! Bu tarihi kaçırmayın!

İzmir Güzelbahçe'de yer alan konutların büyüklükleri 87.16, 87.58, 94.06 ve 94.54 metrekare olarak açıklandı. 

Satışı yapılacak konutlar için 155 bin 100 TL ve 165 bin TL arasında değişen geçici teminat bedelleri belirlendi. 

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yer alan konutların fiyatları ise 5 milyon 170 bin TL ve 5 milyon 500 bin TL şeklinde açıklandı. 

Ev almak isteyenlere son dakika müjdesi! İzmir de 4 adet konut satılıyor! Bu tarihi kaçırmayın! 

İlan metni:

Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazdaki natamam 4 adet bağımsız bölümün satış ihalesi

GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR

1-Aşağıdaki listede belirtilen; mülkiyeti Belediyemize ait, Kat İrtifakı tapuları bulunan, Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhalesi kapsamında inşaatı devam eden 2804 ada 7 parselde üzerinde bulunan taşınmazdaki natamam 4 adet bağımsız bölümün satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif(Artırma) usulü ile 26 Eylül 2023 Salı Günü Atatürk Mahallesi Kazım Dirik Caddesi No:46 Güzelbahçe-İZMİR adresindeki Belediye Hizmet Binası Belediye Encümen Toplantı Salonu’nda Belediye Encümenince yapılacaktır.
2-Satış ihalesi yapılacak olan bağımsız bölümler;

SIRA
NO

MAHALLE

ADA /
PARSEL

ANA TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)

ARSA PAYI

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

BAĞIMSIZ BÖLÜM PROJE
 m²
(BRÜT)

ANA TAŞINMAZ NİTELİĞİ


BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ

MUHAMMEN BEDEL


GEÇİCİ TEMİNAT


İHALE SAATİ

1

YELKİ

2804 / 7

1.748,04 m²

1/16

B BLOK
 ZEMİN KAT 1 NOLU

87,58 m²

ARSA (NATAMAM İNŞAAT)


DAİRE

5.170.000,00 TL


155.100,00 TL


14:00

2

YELKİ

2804 / 7

1.748,04 m²

1/16

B BLOK
ZEMİN KAT 2 NOLU

87,16 m²

ARSA (NATAMAM İNŞAAT)


DAİRE

5.170.000,00 TL


155.100,00 TL


14:20

3

YELKİ

2804 / 7

1.748,04 m²

1/16

B BLOK
ZEMİN KAT 3 NOLU

94,06 m²

ARSA (NATAMAM İNŞAAT)


DAİRE

5.500.000,00 TL


165.000,00 TL


14:40

4

YELKİ

2804 / 7

1.748,04 m²

1/16

B BLOK
ZEMİN KAT 4 NOLU

94,54 m²

ARSA (NATAMAM İNŞAAT)


DAİRE


5.500.000,00 TL
 


165.000,00 TL


15:00

3-İhaleye katılabilmek için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 5. Maddesi ile şartnamede belirtilen nitelikler aranır.
Gerçek Kişiler için İstenecek Belgeler

 1. T.C. Kimlik Belgesi Fotokopisi

 2. Kanuni Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah)

 3. Tebligat İçin Adres Beyanı, İletişim Bilgileri,  

 4. Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

 5. İhaleye vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi, kimlik belgesi

 6. Geçici teminat olarak verilen belge (makbuz, teminat mektubu, vb.) 

 7. Şartname bedeli makbuzu ve imzalı şartname

 8. 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname 

 9. İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu olmadığına dair belge 

Tüzel Kişiler için İstenecek Belgeler

 1. Tebligat için Adres Beyanı, İletişim Bilgileri, Vergi Kimlik Numarası

 2. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve  / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ile sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan Faaliyet Belgesi ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi

 3. İhaleye girmeye yetkili olan, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin Noter onaylı İmza Sirküleri ve Vekaletname ile kimlik belgesi

 4. İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul Kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi

 5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile ortağın gerçek veya tüzel kişi olması halinde yukarıda sayılan belgeler

 6. Geçici teminat olarak verilen belge (makbuz, teminat mektubu, vb.) 

 7. Şartname bedelinin makbuzu ve imzalı şartname

 8. 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname 

 9. İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu olmadığına dair belge 

4- İhale ile ilgili tüm belgeler ihaleye katılacak kişilerce, ihale gün ve saatine kadar(posta ile gönderilenler dahil olmak üzere) İhale Komisyonuna verilir. Bu saate kadar ilgili belgeleri veremeyenler ihaleye katılamazlar.
5- İhale Şartnamesi, Güzelbahçe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ve Güzelbahçe Belediyesi resmi internet sitesinde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 100,00 TL’dir.
6- Alıcı, İhale Satış Şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyadaki bilgileri ve tapudaki takyidatları istekli sıfatıyla tamamen kabul etmiş sayılır.
7- Satıştan mütevellit bütün vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri ve ilan giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
8- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.
9- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 ve 18. maddeleri gereğince ilan olunur.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye 400 milyon avroluk afet yardımına onay!

Kripto paralara yönelik yeni düzenlemeler geliyor! Kripto hesabı olanlar mutlaka baksın!

A101'de Ekonomik Tursil toz deterjan 159 TL'ye, 16'lı tuvalet kağıdı 68 TL'ye düştü! Sepet dolduracak kampanya başladı!

Geri Dön