Evin tamamına konut kredisi veren bankalar!

Evin tamamına konut kredisi veren bankalar! Evin tamamına konut kredisi veren bankalar!

18.12.2010 tarih ve 27789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı gereğince, evin tamamına kredi verilmiyor. Peki, evin tamamına konut kredisi veren banka var mı?Evin tamamına konut kredisi veren bankalar!

18.12.2010 tarih ve 27789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı gereğince, evin tamamına kredi verilmiyor.


Kurul Başkanlığının 16.12.2010 tarihli yazısı ekinde gönderilen 16.12.2010 tarih ve  B.02.1.BDK.0.06.00.00.8-26127 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 


5411 sayılı Bankacılık Kanununun 43 üncü maddesi ile 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına Đlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin verdiği yetkiye dayanılarak; 


1- 01.01.2011 tarihinden itibaren; 

a) Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kullandırılacak krediler ile konut teminatı altında kullandırılacak tüketici kredilerinde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının % 75, 


b) Ticari gayrimenkul alımı amaçlı kullandırılacak taksitli ticari kredilerde kredi tutarının teminat olarak alınan ticari gayrimenkulün değerine oranının % 50 ile sınırlandırılmasına, sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin değerlemesinin Kurulumuz veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerine yaptırılmasına ve sınırlamada bu değerlerin kullanılmasına, 


2- Sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin  değerlemesinin Kurulumuz veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmişdeğerleme şirketlerine yaptırılmaması halinde, kredi tutarının tamamının, sınırın aşılması halinde ise, aşan kredi tutarının bankaların özkaynaklarının hesaplanmasında sermayeden indirilen değer olarak dikkate alınmasına, 


3- Sınırlamaya konu krediler için, 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, % 50’den daha düşük risk ağırlığı uygulamasına tabi alınmış bir teminatın varlığı halinde, bu teminatların değerinin ikinci fıkra uyarınca sermayeden indirilen değere konu edilecek tutarlardan düşülmesine ve bu suretle bulunacak pozitif değerin ikinci fıkra çerçevesinde özkaynak hesaplamasında sermayeden indirilecek değer olarak dikkate alınmasına, 


4- 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 87 nci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca  işbu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir. 


Evin tamamına konut kredisi..

Evin tamamına konut kredisi verilmiyor. Ancak,  konutun tamamına kredi çekilebilmesi için bankalar, eksik kalan yüzde 25'lik kısım için ihtiyaç kredisi kullandırabiliyor. Böylece konut kredisi ve ihtiyaç kredisi ile birlikte evin tamamına kredi çekilmiş oluyor. Bugün hemen hemen bütün bankalar bu uygulama ile kredi verebiliyor.


Evin tamamına nasıl kredi çekebilirim?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com