Eyüp'te İBB'den 1.3 milyon TL'ye satılık konut alanı!

Eyüp'te İBB'den 1.3 milyon TL'ye satılık konut alanı! Eyüp'te İBB'den 1.3 milyon TL'ye satılık konut alanı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Eyüp'te yer alan ticari alanı satışa çıkarıyor. Söz konusu ticari alan arsasının toplam bedeli 1 milyon 337 bin 440 TL olarak belirlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Eyüp'te yer alan ticari alanı satışa çıkarıyor. Söz konusu ticari alan arsasının toplam bedeli 1 milyon 337 bin 440 TL olarak belirlendi. 


İhalesi; 26 Kasım 2014 tarihinde saat 13.00'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane'de yapılacak. 
İHALE İLANI:


3460 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ - Evrak No: 6309


İHALE İLANI


İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR.


Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.


1) Encümen Kayıt No: 3460


2) Taşınmaza Dair Bilgiler:


a) İli: İstanbul b) İlçesi: Eyüp c) Cinsi: Arsa


d) Pafta No:-- e) Ada No: 32 f) Parsel No: 32


g) Yüzölçümü: 334,36 m2 h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı i) Halihazır: işgalli


j) İmar Durumu: Ticaret Alanı


k) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok


ı) Adres (Cadde-Sokak-No): Alibeyköy Mah. Namık Kemal Cad.


3) Muhammen Bedeli: 1.337.440.-TL


4) Geçici Teminatı: 40.123,20 TL


5) İhale Tarihi ve Saati: 26 Kasım 2014 - 13:00


6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul


7) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 45.maddesine istinaden Açık Teklif Usulü


8) İhale şartnamesi: Emlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir. Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No: 4 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33


9) Şartname Bedeli: 250.-TL


10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:


a) Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı", "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrâzı (Gerçek kişiler)


b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen Geçici Teminat


c) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname


d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)


e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)


f) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres beyanı


g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi


h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)


ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.


11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü'ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/lSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.


12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.


İLAN OLUNUR.


İhale ilanı için tıklayın