Fatma Güldemet Sarı: Bakanlığımız şehrin dokusuna önem veriyor!

Fatma Güldemet Sarı: Bakanlığımız şehrin dokusuna önem veriyor!Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı "Bakanlığımız yatırımlarında, şehrin tarihi dokusuna uygun yapılar yapılmasına önem verilmektedir." diye konuştu.


CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in  “Tarihi yapılar ve camiler dahi yok sayılarak çok katlı yapılar Anadolu kentlerine de yayılmaktadır. Kentin rüzgârını kesen, altyapı sorunlarını artıran bu tür yapıların kentlerde yapılmasını önleyici bir düzenleme düşünülmekte midir?” sorusuna Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı,yönetmenliğe atıfta bulunarak yanıt verdi.


Niğde Milletvekili ve KİT komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer’in  Niğde Tapu Müdürlüğünün yetersizliği ile ilgili de Bakan Sarı Niğde Tapu Müdürlüğü binası için Kalkınma Bakanlığına teklifte bulunulduğunu açıkladı.


NİĞDE TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE BİNA  VE PERSONEL

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in “Niğde ve Bor ilçesi tapu müdürlükleri yetersizdir. Personel açığı da vardır. Yeni binaların yapılması, personel açığının giderilmesi düşünülmekte midir?”sorusuna bakan Sarı şöyle dedi: “Niğde Tapu Müdürlüğü için; Niğde İlimizde ihtiyacı karşılayabilecek kamuya ait uygun bir hizmet binası bulunmadığından yeni bir hizmet binası yapılması planlanmakta olup; 2016 yılı Yatırım Programına alınması için Kalkınma Bakanlığına teklif edilmiştir.

 

Bor Tapu Müdürlüğü; Bor İlçemizde Hükümet Konağının zemin katında toplam 190 m2 lik alanda hizmet vermekte olup; mevcut kullanılan alanın orta vadede yeterli olduğu düşünülmektedir.

 

Niğde İli Bor Tapu Müdürlüğünün norm kadro verilerine göre personel ihtiyacı bulunmamakta olup; birime 8 personel atanmıştır. Mevcut personellerden iki tanesi Niğde Valiliğince Valilik emrine görevlendirilmiş olup, halen 6 personel ile hizmet vermektedir. Geçici görevlerin bitimine müteakip norm kadrosunda hizmet vermeye devam edecektir.

 

Niğde Tapu Müdürlüğünün norm kadro verilerine göre personel ihtiyacı bulunmakta olup; birime 22 personel atanmıştır. Mevcut personellerden bir tanesi Bor Tapu Müdürlüğünde geçici görevlendirilmiş olup, halen 21 personel ile hizmet vermektedir.

 

Genel Müdürlüğümüzce 2016 yılı için atama yapılabilecek memur kadro kontenjanlarının belirlenmesi aşamasında 1162 kadro için Devlet Personel Başkanlığından 05.01.2016 tarihli ve 15988 sayılı yazı ile atama izni talep edilmiştir.

 

Ayrıca, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin “Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklar” başlıklı üçüncü kısmının altıncı bölümünün “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel ihtiyacı” başlıklı 9 uncu maddesinin “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün personel ihtiyacının döner sermaye bütçesinden karşılanmasına yönelik çalışma yapılacaktır” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan hüküm gereğince özlük hakları Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bütçesinden karşılanmak üzere taşra teşkilatına 1500 sözleşmeli personel atanması yönünde Devlet Personel Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına 19.01.2016 tarih ve 146967 sayılı yazı ile başvuru yapılmıştır.”dedi.

 

YAPIM İŞLERİ KONTROL YÖNETMENLİĞİ

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yapım İşleri Kontrol Yönetmeliği’nin günümüz şartlarına uygun hâle getirilmesi düşünülmekte midir?”dedi.

 Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Fatma Güldemet Sarı “ Yapım İşleri Kontrol Yönetmeliği’nin (Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği) 1’inci maddesi “Devlet ve kuruluşları, Katma Bütçeli Daireler, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Kamu İktisadi Kuruluşları ve tüm Kamu Kuruluşlarınca Yaptırılan her türlü yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, ameliyat, etüt ve proje işlerinin kontrolü bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.” şeklindedir.”dedi.

 

TARİHİ YAPILAR VE CAMİLER ÇOK KATLI YAPILAR ARASINDA

Tarihî yapılar ve camiler dahi yok sayılarak çok katlı yapılar Anadolu kentlerine de yayılmaktadır. Kentin rüzgârını kesen, altyapı sorunlarını artıran bu tür yapıların kentlerde yapılmasını önleyici bir düzenleme düşünülmekte midir? Fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini sağlamak, ülke, bölge ve şehir düzeyinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturmak üzere hazırlanan, arazi kullanım ve yapılaşma kararları getiren mekânsal planların yapımına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” Bakanlığımız görev alanları ile ilgili yürütülen iş ve işlemlerde dikkate alınmaktadır.

 

İlgili mevzuat uyarınca plan yapma, yaptırma ve onaylama yetkisine sahip idareler; 1/25.000-1/5000 ölçekli nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile bu planlara ilişkin revizyon, ilave ve değişikliklerinin yapılmasında ve incelenmesinde anılan Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara uymak zorundadır.

 

Bu kapsamda, sorulan hususlarla alakalı olarak Yönetmelikte; 

-Mekânsal planlarda, varsa mevcut geleneksel dokunun korunmasının esas olduğu,

-Nazım imar planı ilke ve esaslarına uygun olarak yörenin koşulları ve planlama alanının genel özelliklerinin dikkate alınarak uygulama imar planlarının hazırlanacağı,

-Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması aşamasında; tarihi çevre ve geleneksel doku, kültürel ve doğal miras, sosyal ve ekonomik yapı, mülkiyet durumu, kentsel, sosyal ve teknik altyapı, yapı ve sokak dokusu, ulaşım-dolaşım sistemi, örgütlenme biçimi ve benzeri etütler kent bütünü ile ilişkilendirilerek yapılacağı,

-Koruma amaçlı imar planlarında sit alanının bütününü olumsuz etkileyecek, mevcut korunması gerekli değerleri bozacak ya da yok edecek, geleneksel kentsel doku özelliklerini olumsuz yönde değiştirecek yeni işlev dönüşümlerine ilişkin plan değişikliği yapılamayacağı,

-Özellikle imar planı değişikliklerinde, kat adedi veya bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri, yörenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya alanın yakın çevresinin silüeti, yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilememesi esas alınarak yapılacağı ve kat adedinin artırılmasının istenmesi durumunda; önerilecek kat adetlerinin tayininde Yönetmelikte verilen formüle göre bulunacak bütün yollardaki karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari uzaklığın sağlanacağı,

-Ayrıca, yoğunluk artıran veya kentsel ulaşım sistemini etkileyen imar plan değişikliklerinde, kentsel teknik altyapıya yönelik etkilerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin           alınması amacıyla ayrıca “kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporu veya analizi”nin hazırlanması gerektiği,

 

Şeklindeki hükümlere yer verilmiş bulunmaktadır.

 

AKKAYA ÇEVRE FELAKETİ 

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Niğde Çevre felaketi Akkaya Barajı’nı bu kere Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı’ya sordu. Gürer,“Niğde Akkaya Barajı’nda çevre felaketine yönelik çözüm öneriniz ve yaklaşımınız nedir?”dedi. Bakan Sarı soruyu şöyle yanıtladı:


“Niğde İli ve Bor İlçesi sınırları içerisinde kalan Akkaya Baraj Gölü Havzasındaki su kirliliği kaynaklarının tespiti ve çözüm önerilerinin oluşturulması amacıyla Bakanlığımızca bir çalışma başlatılmış bu çalışmanın sonucunda; Akkaya Baraj Gölü havzasındaki temel kirlilik kaynakları tespit edilerek çözüm önerileri geliştirilmiştir. Buna göre havzadaki temel kirleticiler ve yapılması gereken çalışmalar kısa, orta ve uzun vadede belirlenmiş, bu çalışmaların yaklaşık maliyetleri hesaplanmıştır.”


Borda Sabah