20 / 08 / 2022

Fatsa Belediyesi Ordu'da 3 arsa satıyor! 

Fatsa Belediyesi Ordu'da 3 arsa satıyor! 

Ordu İli Fatsa Belediye Başkanlığı, Ordu Fatsa 'da yer alan 3 adet arsayı satışa çıkardı. Arsaların toplam satış bedeli 16 milyon 111 bin TL olarak belirlendi.Ordu İli Fatsa Belediye Başkanlığı, Ordu Fatsa 'da yer alan 3 adet arsa için satış ihalesi düzenliyor. Satışa çıkarılacak arsaların toplam bedeli 16 milyon 111 bin TL olarak belirlenirken, en düşük satış bedeli 4 milyon 2 bin 500 TL, en yüksek satış bedeli 8 milyon 28 bin TL olarak belirlendi.

Söz konusu satış ihalesi 16 Mart 2022 tarihinde saat 11:00, 11:10 ve 11:20'de gerçekleştirilecek. Arsaların alanları 1.866 metrekare, 1360 metrekere ve 555 metrekare olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Ordu İli Fatsa Belediye Başkanlığından:

1.Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait olan ve aşağıdaki tabloda gösterilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır

Fatsa Belediyesi Ordu da 3 arsa satıyor! 

2.Şartname ve ekleri, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden her bir taşınmaz için 250,00 ₺ bedelle satın alınacaktır.
3.Yukarıda belirtilen taşınmaz satış ihalelerine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgelerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak ihalenin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 17:00’a kadar Belediye hizmet binası 2. Katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4.İhaleler, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ata Caddesi No:3-5 Kat:4 Fatsa/ORDU adresinde bulunan Fatsa Belediyesi Encümen Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
5.İhalelere katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.
GERÇEK KİŞİLER
• Yasal Yerleşim Yeri Belgesi.
• Nüfus Kayıt Örneği.
• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca, irtibat için telefon numarası ve var ise faks numarası ile elektronik posta adresi,
• Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.
• Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli
vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

Fatsa Belediyesi Ordu da 3 arsa satıyor! 

• İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.
• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
• Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.
TÜZEL KİŞİLER
• Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca, irtibat için telefon numarası, var ise faks numarası ile elektronik posta adresi
• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden
sadece biri.
• Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
• Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
• İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.
• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış şirket ve şirket ortaklarının “borcu yoktur belgesi.”
• Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
• Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince
ilan olunur.