Fazilet Sümer Sitesi'nde icradan 1.6 milyon TL'ye satılık ters dubleks daire!

Fazilet Sümer Sitesi'nde icradan 1.6 milyon TL'ye satılık ters dubleks daire! Fazilet Sümer Sitesi'nde icradan 1.6 milyon TL'ye satılık ters dubleks daire!

Anadolu 1. İcra Dairesi; Kadıköy Göztepe'de yer alan Fazilet Sümer Sitesi'ndeki ters dubleks daireyi 1 milyon 600 bin TL'den 26 Ocak 2015 günü satışa çıkarıyor.Anadolu 1. İcra Dairesi; Kadıköy Göztepe'de yer alan Fazilet Sümer Sitesi'ndeki ters dubleks daireyi 1 milyon 600 bin TL'den satışa çıkarıyor. İhalesi; 26 Ocak 2015 günü 14:00 - 14:10 arasında İstanbul Anadolu 1. İcra Dairesi'nde açık artırma sureti ile yapılacak. 


İhale ilanı:


GM.SATIŞ 

ANADOLU 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - Evrak No: 2011/1100T


T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. İCRA DAİRESİ 2011/1100 TLMİ .


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Satış ilanı ilgililerine tebliğe gönderilmiş olup,tebliğ imkansızlığı veya adreste tebligat yapılamaması 


halinde işbu ilan ilgilerine tebliğ yerine kain ulunur.


TAŞINMAZIN


Tapu Kaydı : İstanbul ili Kadıköy İlçesi Göztepe Mahallesi 2987 ada 110 parsel de 120/480 arsa paylı 1 nolu bağımsız bölüm cinsinden kayıtlı taşınmaz..


Özellikleri : Satışa konu; taşınmazın bulunduğu ana binz,Kadıköy ilçesi Göztepe Mahallesi Cemil Topuzlu Caddesi 44 nolu Fazilet Sümer Sitesinde yer alan caddeye nazaran önlü arkalı iki bloktan 


oluşan ana taşınmazda 1 Blok (arka taraftaki) 1 nolu bağımsız bölüm olan,zemin ve bodrum katta bölümleri olan ters dubleks konumlu mesken dairedir. Dairenin giriş zemin katında hoI,hoie açılan 


salon,mutfak ile bir çalışma odası ve banyo wc bölümleri mevcuttur.Bodrum katta ise merpenden inildiğinde bahçeye bakan salon ve ön balkon,biri ebeveyn banyolu üç yatak odası ,banyo wc bölümleri 


mevcuttur.On balkondan bahçeye çıkılabilmektedir. Bahçede dairenin hemen

önünde apartmanın müşterek küçük bir yüzme havuzu bulunmakadır.Daire kullanım alanı yaklaşık net 175.00 m2 dir.Bina vasıtm üzerinde birinci sınıf ve lüks kategorideki malzemeler kullanılarak 


,kaliteli işçilikle inşa edilmiştir.Binada yeterli otopark ve müşterek bir yüzme havuzu bulunmaktadır.Ana taşınmaz Kadıköy Göztepe semtinin en değerli caddelerinden Cemil Topuzlu caddesinde çok 


merkezi bir konumda yer almaktadır. Geniş evsafı dosyasındadır.


îmar Durumu: Kadıköy İlçesi 103 pafta 2987 ada 110 parsel sayılı yerin 11.05.2006 tarihli ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı kapsamında kısmen yolda kısmen de H:maxl2.50,maxTAKS: 0. 25 


yapılanma şartlarında ayrık nizam konut alında kaldığı ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 664 ilke karan gereği söz konusu parsele komşu veya yol 


karşısında tespitli tarihi eser niteliğinde yapı bulunması halinde uygulama esnasında Anıtlar Kurulundan görüş alınması gerektiği bildirilmiştir.


Kıymeti : İstanbul Anadolu 14 İcra Hukuk Mahkemesi'nin 16.10.2014 tarihli 2014/408 E - 2014/712 K sayılı ilamı ile 1.600.000,00 TL(Birmilyonaltıyüzbinlira) kıymet takdir edilmiştir. KDV Oranı : 


Katma Değer Vergisi Kanununun 17. m;.ddesınin 4 numaralı fıkrasına eklenen L. bendi ne göre ihalesi yapılan ve bu maddede belirtilen borçların teminatı olan taşınmazın alıcısı KDV'den İSTİSNADIR.


1. Satış Günü : 26/01/2015 günü 14:00 - 14:10 ansı


2. Satış Günü : 26/02/2015 günü 14:00 - 14:10 arası


Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ l.İCRA


MÜDÛRLÛĞÜ-KART AL/İSTANBUL


Satış şartlan :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 


verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli 


bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda tekli? verilebilecektir. Bu artırmada da malın 


tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar ^arsa alacakları toplamını ve satışgiderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyıe fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi 


düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) 


günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize 


bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katili]) dara sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 


ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefiller teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıcı tercerrüt faizinden müteselsilen mesul 


olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/1100 Tlmt. sayılı başvurmaları ilan olunur. 14/11/2014


(IIK m.126)


(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan ()rnek 64'e karşılık gelmektedir.


İhale ilanı için tıklayın