12 / 08 / 2022

Frd Gayrimenkul İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Frd Gayrimenkul İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Şişli'de Ferdi Çapalar tarafından kuruldu.Frd Gayrimenkul İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Şişli'de Ferdi Çapalar tarafından kuruldu.

Frd Gayrimenkul İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
GAYRİMENKUL : 1. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuru­luşlara ait gayrimenkuller, arsa arazi konut iş yerleri, resmi daireler, bankalar sağlık ve eğitim kurumlan sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, tatil köyleri vil­la, yalı otel ve moteller ve benzer­leri üzerinde değerleme hizmeti analiz ve fizibilite çalışmalar sun­mak, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslar arası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde taktir edilmesi konusunda değerleme raporlan hazırlamak. 2. Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştır­ması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belir­lemek ve geliştirmek, yatırım per­formans değerlemelerinde bulun­mak, Pazar analizleri ve Pazar araştırmaları yapmak. Gayri­menkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmet­leri sunmak gayrimenkul ve gayri­menkul e bağlı hakların hukuki du­rumları ile ilgili analiz ve raporla­ma hizmetlerinde bulunmak. 3. Sermaye piyasası kurulunun denetimine tabi kurum ve kuru­luşların sahip oldukları gayri- menkullerin hakların ve gayri- menkule dayalı projelerin değer­lenmesini yapmak, kiraya verilme­si halinde kira bedellerini belir­lemek bu kurum ve kuruluşların ki­ralayacakları gayrimenkullerin kira bedellerini belirlemek yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedelleri­ni belirlemek, ipotek kabul edilme­si, ayni sermaye alınması konu­larında değerleme işlemlerini yap­mak, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerleme işlemi yapmak. 4. Hisse senetleri borsasında işlem gören tüm şirketlerin ser­maye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında yada sahip oldukları gayrimenkulleri başka bir şirkete ayni sermaye olarak koymaları hallerinde değer­leme hizmetleri vermek rapor düzenlemek. 5. İhtisas gerektiren özel konulu değerleme taleplerinde şirket dışın­dan konusunda uzmanlaşmış ku­rum ve kuruluşlardan değerleme uzmanı sağlamak ve değerleme ra­poru tanzim etmek gayrimenkul, menkul ve şirket değerleme mesleğinin icrasında bu meslekler­le bağdaşık diğer meslek kuru­luşları ve kişiler ile partnerlik sö­zleşmesi yapmak. Bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuru­luş ve kişilere hizmet vermek. 6. Değerleme raporu düzenlen­miş olan gayrimenkullerin değer­leme raporlarını belirli zaman ar­alıklarında yenilemek, mukayeseli raporlarını düzenlemek şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve kanuni sürelerince sak­lanmasını temin etmek. 7. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğinde makine ve teçhizatların istisnai olarak taşınmaz sayıldığı durum­larda gemilerin yerinde tespitini yapmak, değer takdiri faaliyetinde bulunmak. 8. Gayrimenkul e dayalı pro­jelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve mali danışmanlıklarda bulunmak. 9. Gayrimenkul değerleme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanunundan, tapu kütük­lerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatında resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden eğitim kurumlarından, resmi ve özel kurum­ların belge ve bilgilerinden eğitim kurumlarından bilimsel çalışma ya­pan kuruluşlardan bilim adamların­dan vb. kaynaklardan yararlanmak, araştırmalarda bulunmak. 10. Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değer­lemesini yapmak, hazırlamak bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak ve bu konularda danış­manlık hizmeti vermek. 11. Gayrimenkulleri e ilgili coğrafi yapı vergi hukuku mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, tapu kadastro bilgileri ipotek haciz ve takyidatların araştırılması ve in­celenmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermek. 12. Bankalar, kamu ve özel sek­tör kuruluşları ile yasal mevzuat çerçevesinde kurulan ve kurulacak gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının sahibi bulundukları veya portföylerine girecek gayrimenkullerin ekspertiz ve değerleme işlemlerini yapmak, bu konuda raporlar hazırlamak. İNŞAAT : 1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.