Garanti Finansal Kiralama'dan 1 milyar TL'lik kira sertifikası ihracı!

Garanti Finansal Kiralama'dan 1 milyar TL'lik kira sertifikası ihracı!

Garanti Finansal Kiralama'nın yurtiçinde 1 milyar Türk Lirası tutarına kadar, kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara  satılmak üzere hamiline olarak çıkarılması, piyasa koşullarına bağlı olarak kira sertifikalarının sabit ve/veya değişken getirili olarak ihraç edil


Garanti Finansal Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kira sertifikası ihracı kapsamında alınan yönetim kurulu kararı hakkında açıklama yaptı. 

Garanti Finansal Kiralama'nın yurtiçinde 1 milyar Türk Lirası tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde, kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara  satılmak üzere hamiline olarak çıkarılması, piyasa koşullarına bağlı olarak kira sertifikalarının sabit ve/veya değişken getirili olarak ihraç edilmesine karar verildi. 

Garanti Finansal Kiralama'nın KAP açıklaması:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Kira Sertifikaları Tebliği'ne uygun olarak kira sertifikası ihracı ve gerekli tüm işlemlerin ikmali için Emlak Varlık Kiralama A.Ş.'nin (Emlak VKŞ) konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması için;

a) Firmamızın kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı olacak şekilde, Emlak Varlık Kiralama Anonim Şirketince (Emlak VKŞ) 1,000,000,000 TL (BirMilyarTürk Lirası)'ye kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihracı için başvuru yapılmasına;
  
b) İhraç edilecek kira sertifikalarının tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış ve aracılık işlemlerinde Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin yetkili yatırım kuruluşu olarak yetkilendirilmesine;
 
c) Sermaye Piyasası Kanunu, Kira Sertifikaları Tebliği ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek kira sertifikasının ihracının onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip gerekli işlemlerin tamamlanması için Emlak VKŞ'nin yetkili kılınmasına;

d) Kira sertifikası ihracının gerçekleştirilmesi, bu ihraca ilişkin tutar, vade, kira /getiri oranı ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen Emlak VKŞ'nin yetkili kılınmasına;

e) İhraç işlemleri süresince Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etmeye Emlak VKŞ'nin yetkili kılınmasına;

f) Şirketimizin yurtiçinde 1,000,000,000.-TL (BirMilyarTürkLirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde, kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara  satılmak üzere hamiline olarak çıkarılması, piyasa koşullarına bağlı olarak kira sertifikalarının sabit ve/veya değişken getirili olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek kira sertifikasının vadesi ile uyumlu kira sertifikalarından bir veya birkaçının referans olarak alınması, ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi, belirlenecek getiri oranı da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve diğer ilgili resmi ve özel merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi, kira sertifikası ihracına konu başvuru evraklarının hazırlanması ve düzenlenecek sözleşmeler ile her tür mektup,talep, rapor ve sair evrakı Şirketimizin  adına tanzim ve imza etmek üzere Genel Müdür Sn. Ünal Gökmen, Genel Müdür Yardımcısı Sn.Altuğ Toksöz, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Volkan Özbey, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Levent Gülbahçe, Genel Müdür Yardımcısı Sn.Habib Çelebi, Birim Müdürü Sn. Yücel Baştürk, Birim Müdürü Sn. Arzu Topçu ve Birim Müdürü Sn. Damla Binici'nin herhangi ikisinin müştereken yetkili kılınmasına Şirketimizin 20.01.2021 tarih ve 1610 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile oybirliği şeklinde karar verilmiştir.

Saygılarımızla...