08 / 12 / 2022

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi 2020!

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi 2020!

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, ileride yapılacak tapu devir işlemi için alıcı ve satıcı arasında imzalanıyor. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin imzalanması için şartlar nelerdir? İşte gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi 2020...Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, henüz tapusu olmayan dairelerin satışı için, alıcı ve satıcı arasında imzalanıyor. Sözleşme imzalandıktan ve taşınmaza tapu alındıktan sonra, tapu devir işlemi alıcı ve satıcı arasında yapılıyor.

Noter tarafından düzenlenen sözleşme taraflarca belirlenen bir bedel karşılığında taşınmazın satışını vermek, alıcının da bu taşınmazı satın almak ve bedelini ödemek amacıyla tapu sicil memuru karşısında tarafların vaat ve taahhüt beyanlarını oluşturuyor. 

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi şartları

- Satın almayı vaad eden tarafın ödeyeceği bedelin açıkça sözleşmede belirtilmesi gerekiyor,
- Ödenecek bedelin ödeme şekline (taksit veya peşin olmasına) ilişkin açık hüküm yer alması şartı bulunuyor, 

- İmar Kanunu 18. maddeye göre yapılaşma amacıyla hisselendirilmiş olan taşınmazlar satış vaadinde yer almıyor.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18/son maddesine göre; 
“Veraset yolu ile intikal eden, bu Kanun hükümlerine göre şüyulandırılan Kat Mülkiyeti Kanunu uygulaması, tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacı için yapılan hisselendirmeler ile cebri icra yolu ile satılanlar hariç imar planı olmayan yerlerde her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayıracak özel parselasyon planları, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz.” 

Gayrimenkul satış vaadi yükümlülükleri neledir?

Satış vaad eden sözleşmede devir tarihi olarak belirtilen tarihte sözleşme konusu taşınmazı satış vaad edilene devretmesi gerekiyor. Sözleşme kuruluş aşamasında satış vaad eden tarafın taşınmaza malik olması şartı aranmıyor. 

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin sona ermesi

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, taraf iradeleriyle herhangi bir şekilde karşılıklı fesh edilebiliyor. Sözleşmelerde olduğu gibi taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ancak şu şekilde sona eriyor. 

1- Sözleşmenin ifa edilmesi,
2- Sözleşmede belirlenen edimin ifasının zamanaşımına uğraması,
3- Sözleşmenin feshedilmesi.

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde zaman aşımı

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinde BK md. 146 hükümleri gereği 10 yıllık zaman aşımı süresi uygulanıyor. Zamanaşımı süresinin ne zaman başlayacağı Yargıtay kararlarıyla açıklandı. Zamanaşımı süresi, ifa olanağı doğduğu andan itibaren başlıyor. 

Sözleşmede tarafların hak ve sorumluluklarına, taşınmazın bedeli ve ödeme şekline, tapu teslim tarihi gibi bilgiler bulunuyor. İşte Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi örneği 2020...

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi örneği 2020

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir taraftan ...............................adres............................ adresinde yerleşik ................SATICI ADI/UNVANI...................... (bundan böyle kısaca “Satıcı” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan  ...................... .adres ...................................... adresinde yerleşik (  ..............ALICI ADI/UNVANI................) (bundan böyle kısaca “Alıcı” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde imzalanmıştır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Satıcı’nın maliki olduğu ve adına tescilli, tapunun (...............) ili, (...........................) ilçesi, ...................................... köyü sınırları içinde olan pafta (.........), ada (.........), parsel (.........)’da kayıtlı (............) m2 yüzölçümlü “mesken” niteliğindeki gayrimenkulün (“Gayrimenkul”) Alıcı’ya satışının Satıcı tarafından vaad ve taahhüdü ile Alıcı’nın bu vaad ve taahhüdü kabulünden ibarettir.

3. GAYRİMENKUL’UN SATIŞ BİLGİSİ VE ÖDEME PLANI

3.1. Gayrimenkul’ün toplam satış bedeli (............satış bedeli...............)TL’dir.

3.2. Taraflar satış bedelinin Alıcı tarafından Satıcı’ya aşağıdaki belirlenen şekilde ödenmesini kararlaştırmıştır:

- Toplam satış bedelinin %(......)’sine tekabül eden (...........................)TL işbu Sözleşmenin imza tarihinde,

- Toplam satış bedelinin %(......)’sine tekabül eden (...........................)TL, işbu Sözleşmenin imzalandığı ayı izleyen aydan itibaren (.........) ayda (...............)TL.lik eşit taksitler halinde,

- Toplam satış bedelinin kalan %(......)’si peşin ve nakit olarak tapu senedinin devredilmesi anında

3.3. Taksitler aylık olarak her ayın en geç 5 nci günü Satıcı’nın bildireceği banka hesabına ödenecektir. Alıcı, taksitleri ödemede temerrüde düşerse, her taksit için ayrı olarak taksit bedelinin % (.........) gecikme tazminatı ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

3.4. Alıcı, satış bedelinin usulüne uygun olarak ödenmemesi nedeniyle, Satıcı’nın sözleşmeyi feshetmesi halinde, toplam satış bedelinin %(......) kısmını karşılayan ilk ödemenin kendisine iadesinden gayrikabili rücu feragat ettiğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

4. TAPU DEVRİ

4.1. Sözleşme konusu gayrimenkulün satış bedelinin yukarıda belirtildiği şekilde Alıcı tarafından Satıcı’ya ödenmiş olması kaydıyla; gayrimenkulün mülkiyetinin resmi

ÖRNEK: GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

 2 şekilde Alıcı’ya tapu devri, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde en geç ...................................... tarihine kadar gerçekleştirilecektir. Ancak Taraflar karşılıklı ve yazılı irade beyanları ile bu süreyi uzatabilirler. Satıcı, yukarıda belirtilen tarihe kadar resmi şekilde Alıcı’ya tapu devrini gerçekleştirmediği takdirde her gecikilen ay için Alıcı’ya (.....................)TL.’yi cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu durumda, ayrıca Alıcı’nın sözleşmeyi feshetme ve ödemiş olduğu tutarları aylık %(......) gecikme faiziyle birlikte geri alma hakkı saklıdır.

4.2. Satıcı Sözleşme konusu Gayrimenkul’ü Alıcı’ya her türlü yasal kısıtlamadan (haciz, ipotek vs) ari ve boş şekilde teslim edecektir.

5. SÖZLEŞME’NİN DEVİR EDİLMESİ

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğan hak ve borçlarını yazılı olarak aralarında mutabık kalmadıkça üçüncü kişilere devir veya temlik edemezler.

6. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

Satıcı, Alıcı’nın Sözleşme’den kaynaklanan ödeme yükümlülüklerini tam ve usulüne uygun olarak yerine getirmemesi halinde, işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir.

Alıcı’nın fesih hakkı ise yukarıda 4 no.lu maddede düzenlenmiştir.

7. HARÇ VE MASRAFLAR

İşbu Sözleşme’nin tapuya şerh edilmesine ilişkin harçlar ...................................... tarafından ödenecektir. İşbu Sözleşme tahtında ve Gayrimenkul’lerin tapuda devri sırasında doğacak (damga vergisi ve Noter masrafları dahil) tüm vergi, harç ve masraflar ...................................... tarafından ödenecektir.

8. SÖZLEŞME’NİN TAPUYA ŞERH EDİLMESİ

İşbu Sözleşme tapu kütüğüne taraflarca birlikte veya taraflardan birince şerh edilebilir.

9. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri Sözleşme'nin birinci maddesinde belirtilen adreslerdir. Taraflarca bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır. Taraflar adres değişikliğini yazılı olarak diğer Taraf’a bildirmediği takdirde, bu adreslere yapılacak tebligatlar diğer Taraf’ca kabul edilmiş sayılır.

10. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde (...........................) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme ........ tarihinde .................’da................. kopya olarak tanzim edilmiştir.

ALICI  

SATICI
 
Geri Dön