Gaziantep Güvenevler'de 12.2 milyon TL'ye satılık arsa!

Gaziantep Güvenevler'de 12.2 milyon TL'ye satılık arsa! Gaziantep Güvenevler'de 12.2 milyon TL'ye satılık arsa!

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediyesi tarafından Güvenevler Mahallesi'nde yer alan arsa ihale usulü ile satışa sunuluyor..Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Güvenevler Mahallesi'nde yer alan  Akaryakıt ve LPG Satış ve Servis İstasyonu imarlı arsayı ihale usulü ile satışa sunuyor. 

 

Toplam muhammen bedeli 12 milyon 284 bin 880 TL olarak belirlenen arsaların ihalesi 13 Aralık Çarşamba günü saat 14:30’da yapılacak.

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:

 

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda mahalle, ada, parsel, yüz ölçümü, imar durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı Teklif Usulü artırma suretiyle 13/12/2017 Çarşamba günü Saat:14:30’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile satışı yapılacaktır.

 

 

İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.


Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;
A) İstekli gerçek kişi ise;
a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,
h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.
B) İstekli tüzel kişi ise;
a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,
c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,
h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.
İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi İhale Servisine en geç 13/12/2017 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmaza KDV uygulanmayacaktır.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.