Gaziantep Şehitkamil Belediyesi'nden 64.9 milyon TL'ye satılık 7 arsa!

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi'nden 64.9 milyon TL'ye satılık 7 arsa!Gaziantep İli Şehitkâmil Belediye Başkanlığı, Şehitkamil İlçesi'nde bulunan 7 arsayı satışa çıkardı. Gayrimenkullerin satış bedeli 64 milyon 926 bin 382 TL olarak belirlendi. 


Gaziantep İli Şehitkâmil Belediye Başkanlığı, Şehitkamil İlçesi'nde bulunan 7 arsayı 64 milyon 926 bin 382 TL'ye satıyor. Gayrimenkullerin ihalesi 28 Nisan 2021 günü gerçekleşecek. 

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi

Gaziantep İli Şehitkâmil Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz ölçümü, İmar Durumu, metrekare rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle 28/04/2021 Çarşamba günü aşağıdaki tabloda belirtilen saatlerde Belediyemiz Atatürk Kültür ve Spor Merkezi (İpekyolu üzeri) Meclis Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı Satışı yapılacaktır.

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi

İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler. Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;

A) Gerçek kişi ise;
a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,
b) Tebligata esas adres beyanı
c) Noter tasdikli imza beyannamesi
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
f) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
h) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale gününden önceki son 10 (on) gün içerisinde alınan güncel belge,
i) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir

B) İstekli tüzel kişi ise;
a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Tebligata esas adres beyanı
c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
d) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
g) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale gününden önceki son 10(on) gün içerisinde alınan güncel belge,
i) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir. İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisine en geç 27/04/2021 Salı günü saat 16.00’ a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır. İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.