25 / 06 / 2022

Gaziantep Şehitkamil'de 8.2 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Gaziantep Şehitkamil'de 8.2 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığı, Şehitkamil Aydınlar'da bulunan 2 arsayı satışa çıkardı. Ticaret ve akaryakıt istasyonu imarlı arsaların satı bedeli 8 milyon 215 bin 340 TL olarak belirlendi.TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz ölçümü, İmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazlar 04/05/2016 Çarşamba günü Saat:14.30’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

 

Sıra No:1 

Mahalle:AYDINLAR

Ada:5499

Parsel:1

Yüzölçümü metrekare: 2.133,24

Niteliği:Arsa

İmar Durumu:Ticaret

Rayiç Bedeli metrekare/TL:1.000,00

Muhammen Bedel (TL):2.133.240,00

G. Teminat (%3) (TL):63.997,20

Ödeme:PEŞİN


Sıra No:2 

Mahalle:AYDINLAR

Ada:5499

Parsel:2

Yüzölçümü metrekare: 2.432,84

Niteliği:Arsa

İmar Durumu:Akaryakıt ve LPG Sat. Serv. İstasyonu

Rayiç Bedeli metrekare/TL:2.500,00

Muhammen Bedel (TL):6.082.100,00

G. Teminat (%3) (TL):182.463,00

Ödeme:PEŞİN


Gayrimekullerin toplam bedeli : 8.215.340 TL


Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Noter tasdikli imza beyannamesi

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

f) Yukarıdaki tabloda belirtilen muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

h) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) Yukarıdaki tabloda belirtilen muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

d) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

f) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi İhale Servisine en geç 04/05/2016 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, (taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır.) İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.