Gaziantep'te Antep AVM ve 5 yıldızlı otel inşaatı 86.8 milyon TL'ye icradan!

Gaziantep'te Antep AVM ve 5 yıldızlı otel inşaatı 86.8 milyon TL'ye icradan!

T.C. Gaziantep 5. İcra Müdürlüğü, Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Gazi mahallesinde bulunan ve üzerinde Antep AVM ve 5 yıldızlı otel inşaatı bulunan arsayı 86 milyon 871 bin 373 TL'den satışa çıkardı


Verilen ilan şöyle;

 

T.C. GAZİANTEP 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO 2011/5501 Esas GAZİANTEP 5.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI Bir   borçtan   dolayı   hacizli   bulunan   ve   altta tapu   kaydı, özellikleri   ile   satış   şartları   belirtilen   taşınmaz müdürlüğümüzce Açık arttırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. Satış ilanı ilgililerin adreslerine posta ile tebliğe gönderilmiş olup adreste tebligat yapılamaması veya adresi bilinmeyenler içinde işbu satış ilanını, ilanen tebliğ yerine geçeceği ilan olunur. Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, kıymeti, adedi evsafı: TAPU KAYDI: Gaziantep İli, Şehitkamil ilçesi Gazi Mahallesi Ada 275,Parsel 75'de kayıtlı 16313.35 M2 lik arsanın tamamı dosya borçlusuna aittir. Bulunduğu yer: Borçluya ait işbu taşınmazı tapu kaydında da her ne kadar arsa olarak görülmekte ise de üzerinde ANTEP AVM ve 5 YILDIZLI OTEL inşaatı bulunmaktadır. İnşaatta liçbir işçi çalışmayıp sadece bekçi mevcut olup her hangi bir faaliyet bulunmaktadır. Taşınmaz Gazi mahallesinde olup Kuzeyden Zübeyde hanım bulvarı, doğudan ise Kavaklık caddesinde olmak üzere 2 cephelidir. Milli Egemenlik Bulvarı ile Zübeyde Hanım Bulvarının kesiştiği kavşağıda çok yakın olup Kuzey cephesindeki Zübeyde hanım Bulvarında Tramvay hattı mevcuttur. Bu nedenle ulaşımı son derece elverişlidir. Taşınmaz Belediye ve imar sınırları dahilinde olup bir imar parsellidir. Güneyde Kavaklık mahallesi, kuzeyde ise Gazi mahallesi, doğu ve batı cephelerinde ise lOO.yıl Atatürk kültür parkı mevcut olup bizzat Kültür Parsı içerisindedir. Gerek Alleben deresi kenarındaki Kavaklık mesire yeri ve gerekse Atatürk Kültür parkı nedeniyle adeta yeşilliğe boğulmuş bir konumundadır. Hükümet konağına yaklaşık 2000 metre mesafede olup alt yapısı tamdır. Her türlü Belediye ve sosyal hizmetlerden fazlasıyla yararlanmaktadır. Taşınmazın olduğu yer modern ve imarlı yapılan ile konut açısından en tercih edilen yerde bulunmasının yanı sıra Zübeyde hanım bulvarında doğrudan cepheli olması nedeniyle iş yeri açısından ticari potansiyele haizdir. ANTEP AVM ve 5 YILDIZLI OTEL inşaatı otel inşaatı ile ilgili mimari tatbikat projelere göre. İnşaatta en kuzeyde ve Zübeyde Hanım Bulvanna cepheli olarak A ve B blokları ile bu blokların doğusundaki sıra ile C,D ve E bloklarından oluşmaktadır betonarme karkas olarak yapılmakta olan otel inşaatı 2 bodrum katın yanı sıra 5 çarşı katı (Alışveriş merkezi katı) ve 23 otel katı olarak yapılmaktadır. Mimari projelerine göre yapının 2.bodrum katı 2 ayn bölüm halinde olacaktır. l.bölümde otele ait 85 araçlık otopark, 1003.00 m2 lik çok amaçlı salon, fuaye, mutfak, depo çamaşırhane ve dükkan, 2 bölümde de çarşıya ait 224 araçlık oto park, asansör holü ile 3 adet dükkan bulunmaktadır. l.Bodrum katında 2 ayn bölüm halinde olacaktır, l.bölümde otele ait 100 araçlık otopark, çok amaçlı boşluk, fuaye, depolar dükkanlar, 2.Bölümde de çarşıya ait 108 araçlık otopark, asansör holü, merkez ile 2 adet mağaza bulunmaktadır inşaatın gelmiş olduğu seviye ve hali hazır durumu ise, A BLOK: Bodrum 1 ,bodrum 2, Zemin ve 3 te normal katın iskeleti bitmiştir. B BLOK: Bodrum 1, bodrum 2, zemin ve 2 de normal katın betonarme iskeleti bitmiş, 3,katm ise kalıbı çakılı vaziyette durmaktadır. C BLOK: Radye temel betonları, teme! dolgusu yapılarak betonlan dökülü durumdadır.2.Bodrum katm kolon ve tabiiye kalıpları kısmen çakılmış durumda beklemektedir. D ve E Bloklarında ise kaba temel kazısı yapılı vaziyette durmaktadır. Bu iki blokta yapılmış imalat mevcut değildir otel inşaatında yapılmış olan imalatların bedeli hesaplanırken radye olan temellerde bir kat olarak kabul edilecektir. Yapılmış olan katlar sadece temeller ile kolon, kiriş ve tahliyeden ibaret iskelet inşaat olduğundan ikmal oramda % 35'tir, İmar Durumu: Taşınmaz dosyada bulunan Şehitkamil Belediyesi İmar ve Şehircilik müdürlüğünün 13.09.2011 gün ve 3313/8355 sayılı yazısına göre İmar planında Kentsel ve Bölgesel iş Merkezi Yapı adasına gelmekte olduğu belirtilmiştir. Gayrimenkulun değeri: İşbu taşınmaza üzerindeki müştemilatlarla birlikte bilirkişilerce 86.871.373,00 TL muhammen bedel taktir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI 1-Satılmasına karar verilen işbu taşınmazın birinci satışı 09.03.2012 Cuma günü saat 10.00 ile-10,15 arasında Gaziantep Belediyesi Yeni Adliye içi büyük şehir Belediye Mezat Salonunda yapılmasına, Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar mevcut ise alacaklarını mecmununu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile, İkinci satışın 19.03.2012 Pazartesi günü Saat 10.00 ile-10.15 arasında , Gaziantep Yeni Adliye içi büyük şehir Belediye mezat salonunda, yapılacaktır. Bu arttırmada bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki arttırma bedelinden malın tahmin edilen kıymetin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 3-Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20 nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Resmi ihale pulu, tapu alım harcı, ve masrafları, gayrimenkulun teslim masrafları ve % 18 KDV ihale alıcısına aittir, tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ile tellaliye resmi satış bedelinden ödenir. 4-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır. 5- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 6-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilecektir. 7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecaatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/5501 Esas sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. B:3088  İlan için tıklayın!