Gaziantep'te belediyeden 28.9 milyon TL'ye satılık 8 gayrimenkul!

Gaziantep'te belediyeden 28.9 milyon TL'ye satılık 8 gayrimenkul! Gaziantep'te belediyeden 28.9 milyon TL'ye satılık 8 gayrimenkul!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil, Şahinbey, Oğuzeli İlçeleri'nde kayıtlı akaryakıt istasyonu, ticaret merkezi, konut ve ticari alanını 15 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'de satışa çıkarıyor...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil, Şahinbey, Oğuzeli İlçeleri'nde kayıtlı akaryakıt istasyonu, ticaret merkezi, konut, ticari alanı satışa çıkarıyor. 


Fiyatları 1 milyon 875 bin TL ile 7 milyon 55 bin TL arasında değişen gayrimenkullerin ihalesi,  15 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda İhale Komisyonu'nca (Encümenince) yapılacak.


İHALE İLANI:


8 ADET G.MENKUL SATIŞI GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Evrak No: 1226


GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1- İHALENİN KONUSU:


Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil, Şahinbey, Oğuzeli İlçeleri'nde kayıtlı, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m2 rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların satışı işidir.


Sıra No    Mahalle    Pafta    Ada    Parsel    Yüz ölçüm m2    İmar Durumu    Rayiç Bedeli m2    Toplam Muhammen Bedeli    Geçici Teminat


1    Kızılhisar    17J-2d    980    1    6.758,15 m2    Ticaret Merkezi (E-l.30hma:Scrbest)    800.00.-TL(KDV Hariç)    5.406.520.00.-TL(KDV Hariç)    162.195,60.-TL


2    Kızılhisar        979    1    4.703,37 m2    Akaryakıt LPG lstasyonu(E-0,25 hmax:6.50)    1.500.00.-TL(KDV Hariç)    7.055.055,00.-TL(KDV Hariç)    211.651,65.-TL


3    Kızılhisar    l7J-lc-ld    653    2    3.392,34 m2    Konut -Ticari(E-2 hmax:Scrbest)    900,00.-TL    3.053.106,00.-TL    91.593.18.-TL


4    Kızılhisar    17J-ld    467    3    4.083,23 m2    Konut -Ticari(E-2 hmax:Serbest)    900,00.-TL    3.674.907.00.-TL    1 10.247,21.-TL


5    Umul    21M-4c    5470    2    2.840,75 m2    Konut (E-1.80 hmax:Serbest)    700.00.-TL    1.988.525.00.-TL    59.655.25.-TL


6    Umut    21M-4c    5473    2    2.500 m2    Konut (E-1.80 hmax:Serbest)    750,00.-TL    1.875.000,00.-TL    56.250.00.-TL


7    Beylerbeyi    N38c-!3c-2d    881    7    5.024,73 m2    Konut (E-1.35 hmax:24.50)    750.00.-TL    3.768.547.50.-TL    113.056.43.-TL


8    Körkün    038b-03c-3b    559    2    17.293.15 m2    Konut (E-0.50 hmax:6.50)    120.00.-TL    2.075.178.00.-TL    62.255.34.-TL


2- İHALENİN YAPILIŞ SEKLİ :


İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin ( a ) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir.


3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ :


ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.


4- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:


İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.


Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T. Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.


40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3'ü oranına tamamlatılacaktır. İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen % 3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır. İhaleye % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.


5- İHALENİN SAATİ.YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ ;


Söz konusu yerin ihalesi 15/EYLÜL/2014 Pazartesi günü saat 15.00 'de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. 


Iİhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00 'ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postada vakit gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir


6-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARİ:


Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.


İÇ ZARF


İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.


a) Teklif Mektubu,


b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekilitarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.


B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI


Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.


C) DIŞ ZARF


Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.


a) Teklif mektubunu içeren İç zarf


b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge


c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname


d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)


e) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi


I) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2014 Yılı)


g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir


h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,


i) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)


i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri


j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.


D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI


Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir. İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.


İhale ilanı için tıklayın