Geçit hakkı davası görevli mahkeme!

Geçit hakkı davası görevli mahkeme!

Medeni Kanun gereğince; taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan malik, tam bir bedel karşılığında bir geçit hakkı tanınmasını komşularından isteyebiliyor. Peki, geçit hakkı davası görevli mahkeme hangisidir?


Geçit hakkı davası görevli mahkeme!

Geçit hakları, zorunlu ve diğer geçit hakları olmak üzere ikiye ayrılıyor. Medeni Kanun gereğince; taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan malik, tam bir bedel karşılığında bir geçit hakkı tanınmasını komşularından isteyebiliyor.


Bu hak, ilk önce kendisinden bu geçidin istenmesi önceki mülkiyet ve yol durumuna göre en uygun düşen komşuya karşı ve daha sonra bundan en az zarar görecek olana karşı kullanılıyor. Zorunlu geçit iki tarafın menfaati gözetilerek belirleniyor.


Diğer geçit hakları

Taşınmaz malikinin taşınmazını işletme veya iyileştirme ya da taşınmazı üzerinde yapı yapma amacıyla komşu taşınmaza geçici olarak girme hakkı ile tarla yolu, hayvan sulama yolu, kış geçidi, tomruk kaydırma yolu ve oluğu ve bunlara benzer diğer geçitler özel kanun hükümlerine tâbidir. Özel kanun hükmü yoksa yerel âdet uygulanır.


Doğrudan doğruya kanundan kaynaklanan geçit hakları, tapu kütüğüne tescil edilmeksizin doğar. Ancak, bunlardan sürekli nitelikte olanlar beyanlar sütununda gösterilir.


Geçit hakkı davası görevli mahkeme:

Geçit hakkı davası görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri oluyor. Bu hakkın tesis edilmesi için taşınmazın bulunduğu yerin mahkemesine bir dilekçe ile müracaat ediliyor.


Geçit hakkı davası için mahkemeye verilecek dilekçe örneği şu şekilde sıralanıyor:


......... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE


DAVACILAR:Adı ve Soyadı, Adı ve Soyadı, Adı ve Soyadı

(T.C. Kimlik Numaraları)

VEKİLİ:Avukat Adı ve Soyadı

Adres, Tel:


DAVALILAR:

1-Adı ve Soyadı, Adres

2-Adı ve Soyadı, Adres

DAVA KONUSU:Geçit hakkı tesisi

DAVA DEĞERİ:… Türk Lirasıdır.


AÇIKLAMALAR:

1- Müvekkillerimin paydaş olduğu Kalecik Köyü, … parselin genel yola çıkmak amacı ile yolu bulunmamaktadır. Davalılara ait … sayılı taşınmazdan geçit hakkı tesisi halinde genel yola ulaşmaları mümkündür.


2- Bu nedenle bedeli mukabilinde müvekkilime ait taşınmaz lehine aynı köyde bulunan … numaralı parselden geçit hakkı verilmesi için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.


DELİLLER:Tapu ve kadastro kayıtları, keşif, bilirkişi, tanık vs. her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER:TMK. md. 747, HMK ve ilgili mevzuat.


TALEP SONUCU:Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle davanın kabulü ile ... İli, Merkez Kalecik Köyünde bulunan … sayılı parsel lehine aynı köy … parsel sayılı taşınmazın 144,50 metre karelik bölümü üzerinde bedel karşılığında daimi geçit irtifakının tesisine ve tapu siciline tescil edilmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalılara yüklenmesine karar verilmesini, davacılar vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…


Davacılar Vekili

Avukat Adı ve Soyadı

İmza


Geçit hakkı dava harçları:

Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde, 27,70 TL ödeniyor.


Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (25,20 TL'den az olmamak üzere) binde 2,27 oranında harç ödeniyor.


Geçit hakkı davasında vekalet ücreti!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com