İpoteğin terkini davası görevli mahkeme!

İpoteğin terkini davası görevli mahkeme! İpoteğin terkini davası görevli mahkeme!

İpoteğin terkini davası, ipoteğe konu olan alacak sona erince ipotekli taşınmazın maliki tarafından açılıyor. Bu dava ile alacaklıdan ipoteği terkin ettirmesini isteyebilir. Peki, ipoteğin terkini davası görevli mahkeme hangisidir?

İpoteğin terkini davası görevli mahkeme!

İpoteğin terkini davası, ipoteğe konu olan alacak sona erince ipotekli taşınmazın maliki tarafından açılıyor. Bu dava ile alacaklıdan ipoteği terkin ettirmesini isteyebilir.


Bu davada görevli mahkeme, borçlunun borçlu olmadığını iddia ettiği

miktara göre belirlenir. Buna göre, ipoteğin iptali davasını

açan borçlunun borçlu olmadığını iddia ettiği tutar, .... TL'nin altında ise sulh hukuk mahkemesi,..... TL'nin üstünde ise asliye

hukuk mahkemesi veya duruma göre iş veya ticaret mahkemesi görevli oluyor.


İpoteğin terkini davası dilekçesi:


...............  MAHKEMESİNE


DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU                    : İpoteğin Terkini İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-)   Müvekkilim, kardeşinin davalıya olan  … TL. borcu için …, ... İlçesi, ... ada, ... parselde kayıtlı taşınmazının üzerinde ikinci dereceden ipotek tesis etmiştir.


2-) Müvekkilimin kardeşi borcun tamamını ödemiştir ve bunları makbuzlarla ispat etmiştir. Bunun üzerine müvekkilim, davalıya ipoteği kaldırması için ihtarname çekerek başvurmasına rağmen davalı müvekkilimin bu talebini yerine getirmemiştir.


3-) Bu nedenle, dava açılması zorunlu hale gelmiştir. 


HUKUKİ NEDENLER  : 4721 S. K. m. 883 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Ödeme makbuzları, tapu kaydı, ihtarname ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, adı geçen taşınmaz üzerinde davalı lehine  olan ipoteğin terkinine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…


Davacı Vekili

Av.Tapu ipotek dilekçesi!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com