Geçit hakkı davasında vekalet ücreti!

Geçit hakkı davasında vekalet ücreti!

Geçit hakkı tesisini istemek taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan maliklerin yasal hakkı olarak karşımıza çıkıyor. Bu hak için dava açılabiliyor. Peki, geçit hakkı davasında vekalet ücretini kim öder?


Geçit hakkı davasında vekalet ücreti!

Geçit hakkı tesisini istemek taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan maliklerin yasal hakkı olarak karşımıza çıkıyor.


Medeni Kanun kapsamında düzenlenen bu hakkı malikler, tam bir bedel karşılığında bir geçit hakkı tanınmasını komşularından isteyebilir. Bu hak, ilk önce kendisinden bu geçidin istenmesi önceki mülkiyet ve yol durumuna göre en uygun düşen komşuya karşı ve daha sonra bundan en az zarar görecek olana karşı kullanılır.


Zorunlu geçit iki tarafın menfaati gözetilerek belirlenir. Peki, Geçit hakkı davasında vekalet ücreti kimin sorumluluğunda olur?


Geçit hakkı davasında vekalet ücreti davacı tarafından ödeniyor. Tesis için yapılan temyizlerde de bu kez yeni davacı olan taraf vekalet ücretini ödemek ile mükellef oluyor.


Yargıtay 14 Hukuk Dairesi

Esas no: 2011/8728 

Karar no: 2011/10777 

Tarih: 22.09.2011 


Dava: 

Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 29.05.2009 gününde verilen dilekçe geçit hakkı tesisi ile istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davalı H…yönünden davanın kabulüne, davalı Ha…yönünden karar kesinleşmiş olmakla hüküm kurulmasına yer olmadığına dair verilen 28.02.2011 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı H…vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:


Dava, Türk Medeni Kanununun 747. maddesine dayalı geçit hakkı kurulması istemine ilişkindir. 


Davalılardan H…,davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece,bozma kararına uyularak davalı H…yönünden davanın kabulüne karar verilmiştir.


Hükmü,davalı H…vekili temyiz etmiştir.

Dairemizin 05.04.2010 tarihli 2010/2803-3689 esas ve karar sayılı ilamında, kurulacak geçit hakkının ana yola kesintisiz bağlantısının sağlanması gerektiğinden davacılara ait 12,13 ve 14 parsel sayılı taşınmazlar arasında akti irtifak kurulması ve yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmaması nedeniyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir. Mahkemece bozma ilamına uyulmasına rağmen ve de hükmün 4.fıkrasının da “yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına” şeklinde düzenlenmesine rağmen 5.ve 6.fıkralarda bakiye harcın ve davacıların yapmış olduğu masrafların davalıdan tahsiline ve 7.fıkrada da davacılar yararına vekalet ücretine hükmedildiği görülmüştür. 6100 sayılı HMK'nın 323. maddesinde yargılama giderlerinin nelerden ibaret olduğu sayılmıştır.O halde yargılama giderlerinin davacıların üzerinde bırakılmasına karar verildikten sonra bunlardan davalının sorumlu tutulması doğru değildir.Geçit hakkı kurulmasına ilişkin davalarda davanın niteliği gereği yargılama giderleri ve yargılama giderlerinden olan vekalet ücreti davacı üzerinde bırakılmalıdır.Bu yön gözetilmeden kurulan hükmün bozulması gerekir ise de yapılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden HUMK’nun 438/VII maddesi gereğince kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.


Sonuç: 

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı H.Ö.vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 5.,6. ve 7. fıkralarının hükümden çıkarılarak, DÜZELTİLMİŞ bu şekilde hükmün ONANMASINA, peşin yatırılan harcı istek haline iadesine, 22.9.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Geçit hakkı davası hangi mahkemeye açılır?



Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com