Geçit hakkı davasını kimler açabilir?

Geçit hakkı davasını kimler açabilir?

Geçit hakkı, başkasının arazisinden geçmek hakkı olarak ifade ediliyor. Geçit hakkının tesisi için Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açılabiliyor. Peki, geçit hakkı davasını kimler açabilir?


Geçit hakkı davasını kimler açabilir?

Geçit hakkı, başkasının arazisinden geçmek hakkı olarak ifade ediliyor. Geçit hakkının tesisi için Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açılabiliyor.


Taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan malikler geçit hakkı davası açabiliyor. Medeni Kanun gereğince; tam bir bedel karşılığında bir geçit hakkı tanınmasını komşularından isteyebiliyor.


Bu hak, ilk önce kendisinden bu geçidin istenmesi önceki mülkiyet ve yol durumuna göre en uygun düşen komşuya karşı ve daha sonra bundan en az zarar görecek olana karşı kullanılıyor.


Zorunlu geçit iki tarafın menfaati gözetilerek belirleniyor.


Dilekçe örneği:


......... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE


DAVACILAR:Adı ve Soyadı, Adı ve Soyadı, Adı ve Soyadı

(T.C. Kimlik Numaraları)

VEKİLİ:Avukat Adı ve Soyadı

Adres, Tel:


DAVALILAR:

1-Adı ve Soyadı, Adres

2-Adı ve Soyadı, Adres

DAVA KONUSU:Geçit hakkı tesisi

DAVA DEĞERİ:… Türk Lirasıdır.


AÇIKLAMALAR:

1- Müvekkillerimin paydaş olduğu Kalecik Köyü, … parselin genel yola çıkmak amacı ile yolu bulunmamaktadır. Davalılara ait … sayılı taşınmazdan geçit hakkı tesisi halinde genel yola ulaşmaları mümkündür.


2- Bu nedenle bedeli mukabilinde müvekkilime ait taşınmaz lehine aynı köyde bulunan … numaralı parselden geçit hakkı verilmesi için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.


DELİLLER:Tapu ve kadastro kayıtları, keşif, bilirkişi, tanık vs. her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER:TMK. md. 747, HMK ve ilgili mevzuat.


TALEP SONUCU:Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle davanın kabulü ile ... İli, Merkez Kalecik Köyünde bulunan … sayılı parsel lehine aynı köy … parsel sayılı taşınmazın 144,50 metre karelik bölümü üzerinde bedel karşılığında daimi geçit irtifakının tesisine ve tapu siciline tescil edilmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalılara yüklenmesine karar verilmesini, davacılar vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…


Davacılar Vekili

Avukat Adı ve Soyadı

İmza


Geçit hakkı davasında vekalet ücreti!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com