25 / 05 / 2022

GSD Denizcilik Gayrimenkul 2015 genel kurulu sonucu yayınlandı!

GSD Denizcilik Gayrimenkul 2015 genel kurulu sonucu yayınlandı!

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayı ve Ticaret A.Ş. tarafından 26 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilen 2015 yılı genel kurul toplantısı sonucu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandı.GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayı ve Ticaret A.Ş. tarafından 26 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilen 2015 yılı genel kurul toplantısı sonucu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandı.


Açıklama: 


Şirketimiz'in, 26 Mayıs 2016 tarihinde yapılan 2015 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların özeti aşağıda belirtilmiş olup Genel Kurulu'na ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu pdf olarak ekte sunulmuştur.

1- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılına ait yıllık faaliyet raporu, Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2015 yılına ait bağımsız denetim rapor ve Şirket'in 2015 yılına ait mali tabloları oybirliği ile onaylanmıştır.

2- Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. 

3- Şirketimiz'in yasal kayıtlarında yer alan, 30.612.376,14 TL 2015 yılı net karının 1.530.618,81 TL kadarının birinci tertip yasal yedeklere ve 2015 yılı içinde yapılan pay satışlarına ilişkin vergi mevzuatına göre hesaplanan kazancın %75'lik 5.430.822,90 TL kısmının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e bendi uyarınca kurumlar vergisi istisnasından yararlanması için, satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar sermayeye ilave dışında başka bir hesaba aktarılmadan ve işletmeden çekilmeden tutulmak üzere, özkaynaklardaki Özel Fonlar Hesabı'na aktarılmasından sonra kalan 23.650.934,43 TL kadarının olağanüstü yedeklere ayrılması ve Şirketimiz'in konsolide TFRS mali tablolarındaki 15.218 Bin TL 2015 yılı net zararının 5.555 Bin TL'lik kısmının geçmiş yıl karlarından mahsubu ile 9.663 Bin TL'lik kısmının geçmiş yıl zararlarına aktarılması ve Şirketimiz'in konsolide TFRS mali tablolarında tamamı geçmiş yıl zararlarından karşılanmak üzere birinci tertip yasal yedeğe 1.531 Bin TL ayrılması kararlaştırılmıştır.

4- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 7.750,00 TL ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 2.750,00 TL olması kararlaştırılmıştır. 

5- Şirket'in 2016 yılı için bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen (KPMG) Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.bağımsız denetim kuruluşu olarak onaylanmıştır. 

6- 2015 yılı içerisinde 20.000,00 TL GSD Eğitim Vakfı'na ve 150,00 TL Türk Eğitim Vakfı'na olmak üzere toplam 20.150,00 TL bağış yaptığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının 60.000,00 TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir. 

7- Şirket'in 2016 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

8- Şirketin, Pay Geri Alım Programı öncesinde edinmiş olduğu GSD Holding A.Ş. paylarının ve birleşme işlemi nedeniyle geri alınan paylar kapsamında sahibi olduğu paylarının BIST'te satmasına ilişkin işlemler konusu, pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.


EK AÇIKLAMALAR:

2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve 2015 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.


gsdde ogk tutanak için tıklayın

gsdde kar dağıtım tablosu için tıklayın

gsdde ogk hazır bulunanlar listesi için tıklayın