Güleç Gayrimenkul Yatırım ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Güleç Gayrimenkul Yatırım ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Güleç Gayrimenkul Yatırım ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Bülent Güleç tarafından 100 bin TL sermaye ile 28 Ocak'ta Ümraniye, Madenler Mahallesi, Şehit Ünal Kalafat Caddesi'nde kuruldu.


Güleç Gayrimenkul Yatırım ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Bülent Güleç tarafından 100 bin TL sermaye ile 28 Ocak'ta Ümraniye, Madenler Mahallesi, Şehit Ünal Kalafat Caddesi'nde kuruldu. 


Güleç Gayrimenkul Yatırım ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a- Yurtiçi ve yurtdışında her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. b- Her türlü inşaat yapımı, mesken, işyeri, toplu konut, endüstriyel tesis inşaatı, kamuya ait binaların inşaatı, her türlü gayrimenkulun yapımı, alımı, satımı, yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ile taşeronluk hizmetleri yapmak. İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme, toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir, c- Kat karşılığı mesken ve işyeri inşaatları yapmak, başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, sözleşmeler yapmak, mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak,  d- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek, taşeronluk işleri almak, yapmak veya başka kuruluşlara devretmek, e- Konusu ile ilgili resmi kurum, özel kurum ve kuruluşların, il özel idareleri, belediyeler, döner sermaye saymanlıkları, devlet iktisadi teşekküllerinin resmi ve özel ihalelerine katılarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü konut inşaatı, toplu konut, her türlü endüstriyel tesis inşaatı (fabrika, depo,arıtma tesisi,köprü, yol,tünel,liman,metro,havuz, gölet,baraj) her türlü sosyal tesis inşaatı (okul,hastane,sinema,tiyatro,otel,motel,tatil köyü tesisi) inşa etmek, satmak ve kiraya vermek, f- Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak, hazırlamak bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak ve kentsel dönüşüm kapsamında her türlü inşaatlar yapmak, bu konularda danışmanlık hizmeti vermek, f- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek, g- Yurtiçi ve yurtdışında her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak, Şirketin iştigal sahasına giren yukarıda yazılı işlerin yapılabilmesi için acentelik, lisans, telif hakkı, alameti farika, ticari unvan, know how, iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak, kullanmak, kullandırmak ve marka tescil etmek. Şirketin faaliyet sahası ile ilgili olarak ticari, mali ve hukuki tasarruflarda bulunmak, bankalarla kredi alma anlamaları akdetmek, kamu ve özel sektör tarafından açılacak ihale ve müzayedelere iştirak etmek ve taahhüt işleri yapmak. Konusu ile ilgili her türlü ithalat, ihracat, ticaret, mümessillik, distribütörlük, müşavirlik ve taahhüt işleri yapabilir. Kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir. Yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere katılabilir ve yerine getirebilir. Şirket konusu ile ilgili ithalat, ihracat, iç ve dış uluslar arası mümessillik, bayilik, distribitörlük, pazarlamacılık, toptancılık ve perakendecilik yapmak. Konusu ile ilgili yurtiçinde gerekli izinleri alarak yurtdışında sergi, fuar, panayırlara katılabilir, galeri ve teşhir salonları açabilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.


Güleç Gayrimenkul Yatırım ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Ümraniye, Madenler Mahallesi, Şehit Ünal Kalafat Caddesi, 33/4