Gulf Turkey Gayrimenkul Anonim Şirketi kuruldu!

Gulf Turkey Gayrimenkul Anonim Şirketi kuruldu!Gulf Turkey Gayrimenkul Anonim Şirketi, Mubarak D M S D Alsabah, Abdullah A KH S B Al Subaih tarafından 111 milyon TL'lik sermaye ile kuruldu.


Gulf Turkey Gayrimenkul Anonim Şirketi, Mubarak D M S D Alsabah, Abdullah A KH S B Al Subaih tarafından 111 milyon TL'lik sermaye ile 16 Aralık'ta kuruldu. 


Gulf Turkey Gayrimenkul Anonim Şirketi iş konusu; 1. Konutları, toplu konutları, her türlü yerleşim birimlerini, ofisleri, ticaret ve iş merkezlerini, kongre merkezleri, parkları, fabrikaları, depoları, alışveriş merkezlerini, marketleri, konaklama yerlerini, otelleri, motelleri, sosyal tesisleri, turistik tesisleri, spor tesislerini, eğitim ve kültür tesislerini, sinema ve tiyatro salonlarını, hastaneleri, bakım ve huzurevleri de dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü gayrimenkulleri kendi adına ve/veya üçüncü kişiler adına almak, satmak, kiralamak, alt kira sözleşmesi ile üçüncü kişilere kiraya vermek, işletmek ve işlettirmek; 2. Yukarıda sayılanlar dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü gayrimenkulü kendi adına ve/veya üçüncü kişiler adına inşa etmek ve/veya müteahhitlere, taşeronlara ve sair ilgili kişilere inşa ettirmek ve/veya mevcut gayrimenkulleri tamir, tadil ve restore etmek ve/veya ettirmek; ve mevcut her türlü gayrimenkulün inşaat işlerini yapmak veya yaptırmak; ve 3. kendi adına ve/veya üçüncü kişiler adına mimarlık ve mühendislik ve benzeri projeler geliştirmek, bu projeleri uygulamak ve/veya üçüncü kişilere uygulatmak veya söz konusu projelerin üçüncü kişilerce geliştirilmesini sağlamak ve/veya bu projeleri yönetmek. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için aşağıda sayılan faaliyetlerde bulunabilir: 1. İç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler, mülk veya garanti kredileri, emtia, kredileri, yatırım kredileri, açık krediler, menkul kıymetler avans kredileri ve herhangi benzer veya farklı çeşit krediler için başvurmak ve bu kredileri almak; 2. ister kendi adına, ister üçüncü taraf olan tüzel veya gerçek kişiler adına her türlü, garanti, V kefalet, ipotek, rehin ve temlik de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü teminat vermek, bunları kaldırmak ve kabul etmek; 3. Şirket'in amaç ve konusu gerçekleştirmesi için her türlü hukuki işlemde bulunmak, mülkiyetindeki menkul ve gayrimenkuller üzerinde irtifak, rehin, taşınmaz yükü, intifa, üst hakkı, sükna hakkı, kat irtifakı, kat mülkiyeti de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın hukukun cevaz verdiği her türlü ayni ve şahsi hakları tesis etmek, devretmek, kaldırmak; 4. Yapı, tesisat, izolasyon, nalburiye malzemeleri de dahil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü inşaat malzemelerini ve ekipmanını almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithal ve/veya ihraç etmek; 5. Şirket'in amaç ve konusu gerçekleştirmesi için her türlü ithalat ve ihracat yapmak; 6. Her türlü marka, patent, faydalı model, know-how ve diğer fikri mülkiyet haklarını satın almak, satmak, kiraya vermek, devretmek ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak; 7. Yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliğine girmek, her türlü yeni ortaklık kurmak ve mevcut ortaklıklara katılmak ve bunların yönetimlerine iştirak etmek; 8. Şirket'in konusu ve amacı ile ilgili olan türlü resmi ve özel ihalelere katılmak, pey sürmek ve bu ihaleleri üstlenmek; 9. Şirket'in amaç ve konusuna ilişkin konularda yurtiçinde ve yurtdışında danışmanlık hizmetleri vermek, eğitim programları, fuarlar düzenlemek ve bunlara katılmak; 10. Şirket işleri için gerekli her türlü taşıtı, makine ve ekipmanı satın almak, satmak ve fınansal kiralama faaliyetleri gerçekleştirmemek kaydıyla bunları kiralamak, kiraya vermek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi haklar tesis etmek; 11. Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla menkul kıymet alım ve/veya satımı yapmak; ve 12. Yukarıda belirtilen Şirket amaçları ile ilişkili, bağlantılı veya bu amaçlara yardımcı nitelikteki veya Yönetim Kurulunca Şirket'in başarısını arttıracağı düşünülen diğer tüm faaliyetleri gerçekleştirmek. Yukarıdaki işlemlere ek olarak. Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketin lehine ve gerekli olan her türlü işlemi gerçekleştirebilir.


Gulf Turkey Gayrimenkul Anonim Şirketi adres: Sarıyer, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Windowist Tower, 26/602/A3.