12 / 08 / 2022

Güvenka Group İnşaat Danışmanlık E-Ticaret Ve Organizasyon Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Güvenka Group İnşaat Danışmanlık E-Ticaret Ve Organizasyon Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Kartal'da 1 milyon TL sermaye bedeli ile Fatma Bozdağ tarafından kuruldu.Güvenka Group İnşaat Danışmanlık E-Ticaret Ve Organizasyon Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Kartal'da 1 milyon TL sermaye bedeli ile Fatma Bozdağ tarafından kuruldu.

Güvenka Group İnşaat Danışmanlık E-Ticaret Ve Organizasyon Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
A-) İNŞAAT Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri yapmak ve yaptırmak Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Her türlü peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. Her türlü hafriyat, yıkım, kazı, ve zemin düzenleme işleri yapmak ve yaptırmak. Zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi ile kazı ve hafriyat işleri , tarımsal arazinin hazırlanması, dinamitleme ve kayaların kaldırılması, inşaat, tarım vb. alanların drenajı, hafriyat, kazı, dolgu gibi işleri yapmak ve yaptımak. Her türlü emlak komisyonculuğu yapmak, emlak alım satım işlerine aracılık etmek. B-) DANIŞMANLIK Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek. Her türlü Reklam ajansı kurmak. Her türlü reklam işleri yapmak, Her türlü insan kaynakları , iş gücü temini ve istihdamı arttırma konularında danışmanlık yapmak, buna bağlı ofisler kurmak ve işletmek. C-) ORGANİZASYON Yurt içinde ve yurt dışında her türlü fuar düzenlemek ve bu faaliyetin tanıtımı amacıyla yayıncılık reklamcılık ve organizasyon işleri yapmak. Fuar konusuyla ilgili olmak kaydıyla kongre, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerde bulunmaktır. Her türlü toplantı, eğlence ve sanatsal organizasyonlar yapmak. D-) E-TİCARET Her türlü ürün, malzemenin Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden toptan ve perakende ticaretini yapmak, E-) TEMİZLİK Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak. Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, satmak. F-) Her türlü dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti alımı, satımı, ithali ve ihracı, toptan ve perakende satışını yapmak ve yaptırmak. Her türlü kümes hayvanlarının toptan ve perakende ticaretini yapmak ve yaptırmak. Yukarıda belirtilen işleri Yürürlükteki ve yürürlüğe girecek mevzuat hükümleri çerçevesine uygun olarak gerçekleştirebilmesi için şirket: a-) Şirket faaliyetleriyle ilgili olan bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını alameti farikaları lisans ve imtiyazları, ticaret unvanlarını resim ve modelleri iktisap eder kullanır,satın alır,veya satar,kiralar kısmen veya tamamen devreder,kiraya verir,mevzuata hükümleri çerçevesinde bu konularla ilgili yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla iş birliği yapabilir. b-) Yurt içinde ve dışında faaliyet gösteren gerçek merkezden veya yerinden yönetim esaslarına göre kurulmuş kamu tüzel kişileri ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile şirket faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve her sıfatla alım satım ,kira istisna,komisyon vekalet hizmet,kefalet,müşavirlik,bayilik,mümessillik, acentelik distiribütörlük, mütahitlik yapabilir ve bu hususa uygun acentelik, distiribütörlük, mütahitlik yapabilir ve bu hususa uygun her türlü sözleşmeleri akdedebilir,iç ve dış teknik yardım know-how anlaşmaları yapabilir,patent,ihtira beratı gibi sınai haklar kazanabilir,kiraya verebilir , kiralayabilir, ipotek ve rehin alabilir veya verebilir, alıp satabilir, devredebilir. c-) Satış mağazası merkez teşhir yerleri emtia depolama ve dağıtım tesisleri satın alabilir,kiralayabilir,kiraya verebilir, inşa ettirebilir, kısmen veya tamamen satıp devredebilir, başka kişilere ve kuruluşlara rehin ve ipotek verebilir. d-) Tapu kütüğüne ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.