06 / 07 / 2022

Halk GYO 2017'nin ilk yarısına ait sorumluluk beyanını yayınladı!

Halk GYO 2017'nin ilk yarısına ait sorumluluk beyanını yayınladı!

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı2017 yılının ilk yarısına hesap dönemine ilişkin konsolide olmayan sorumluluk beyanını yayınladı.Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1 Ocak 2017 ile 30 Haziran 2017 hesap dönemine ilişkin konsolide olmayan sorumluluk beyanını yayınladı. 


Açıklama:

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

 


KARAR TARİHİ : 03/08/2017

KARAR SAYISI : 256

  

Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulumuzun 03/08/2017 tarih ve 256 sayılı kararı ile onaylanan ve 01.01.2017 – 30.06.2017 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II N14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlarımız ekte sunulmuştur.

 

 Şirketimizce hazırlanan dipnotları ile birlikte Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Öz Sermaye Değişim Tabloları ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu SPK düzenlemeleri doğrultusunda; 

 

 a)  Tarafımızca incelendiğini,

  

 b)  Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

    

c)  Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların ortaklığın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ortaklığın finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

   

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

 Saygılarımızla,

  

Yaşat Göktaş

Dr. Feyzullah Yetgin

Yüksel Görgeç


Halk GYO’dan ilk yarıda 24,7 milyon TL net kar!