Hatay'da 129 milyon TL'ye satılık 4 gayrimenkul!

Hatay'da 129 milyon TL'ye satılık 4 gayrimenkul!

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, Hatay Payas'ta yer alan 4 adet gayrimenkulü 128 milyon 976 bin 870 TL bedelle satışa çıkardı.


Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, Hatay Payas'ta yer alan 4 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 128 milyon 976 bin 870 TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR (ARSA) SATILACAKTIR
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünden (MERSİN):

Hatay

1 - Tapu kaydı ve bilgileri ile tahmini bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen Karayolları Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki taşınmaz malların, 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.
2 - İhale, Karayolları 5. (Mersin) Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda yapılacaktır. Komisyon, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3 - Satışı yapılacak taşınmaz mal ile ilgili satış şartnamesi Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinde ücretsiz olarak görülebilir ve şartname bedeli olan 1.000,00 TL.’nin (bintürklirası) Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması suretiyle alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur. 
4 - İhaleye katılabilme şartları;
A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:
a) Kanuni ikamet göstermesi
b) Nüfus cüzdan fotokopisi
c) Noter tasdikli imza beyannamesi
d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve fax numarası, elektronik posta adresi)
B- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:
a) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ( varsa telefon numarası, elektronik posta adresi)
b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından veya benzeri makamlardan, 2021 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliği noter tasdikli imza sirküleri
C- Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:
a) Geçici Teminata ait alındı belgesi
b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
c) İhale Dosyası alındı belgesi
D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:
İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.
Ayrıca şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
5- 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir, posta ile yapılan müracaatlarda postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.