HDE Ekşioğlu İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


HDE Ekşioğlu İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Çekmeköy'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Dursun Ekşi ve Halil İbrahim Ekşi ortaklığında kuruldu. 
HDE Ekşioğlu İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Çekmeköy'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Dursun Ekşi ve Halil İbrahim Ekşi ortaklığında kuruldu. 

HDE Ekşioğlu İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1- Konut, Toplu Konut, yol, hafriyat, her türlü nakliyat ve taşımacılık işleri, inşaat müteahhitliği, taahhüt işleri, inşaat malzemelerinin alımı, satımı, taahhüdü, imalatı, ve pazarlamasını yapmak. Elektrik ve elektronik malzemelerinin alım satımını ve pazarlamasını yapmak. 2- Yurt içinde ve yurt dışında inşaat taahhüt işleri, baraj, yol, iskele rıhtım sulama tesisleri, soğuk hava depoları, her nevi fabrika binaları, askeri tesisler,sulama ve içme suyu tesisleri, toplu konutlar, köprüler, komple fabrika tesisleri inşaatı, yüzme havuzları, şehir kanalizasyon ve su isale hatları, petro kimya ve petrol müştaklarının depolama boru hatları ile nakledilmesi ve dağıtım, pompa istasyonları o tesisleri, yüksek gerilim ve alçak gerilim, elektrik enerji nakil hatları, trafo, Jeneratör grupları, tüm telekominikasyon işleri, nakliye ve bilumum bayındırlık tesisleri ihalelerine girmek bunları inşa ve tesis etmek, 3- Bilumum inşaat makinaları ve malzemeleri, yüksek ve alçak gerilim (elektrik malzemeleri, yüksek ve alçak gerilim elektrik malzemeleri, yer üstü ve yer altı her nevi elektrik kabloları, her nevi inşaat makinaları, kuvvet santralleri ve bunların yedek parçalarının alımı ve satımı, ithal ve ihracı işleri ile iştigal etmek, bu makine ve yedek parçaların fabrika ve imalathaneler kurarak yurt içinde imali işleri ile iştigal etmek.Bu işlerin yapılabilmesi için yurt içinde ve yurt dışında mağaza, teşhir salonları, antrepolar açmak, bu mağaza, teşhir salonları ve antrepoları inşa etmek, satın almak, kiralamak 4- Otel, motel, tatil köyü, her türlü konaklama tesisleri kurmak, kiraya vermek, işletmek,işletilmesini temin etmek, inşa edilecek tatil köyü evlerinin belirli tarihlere göre tanzim edilen devrelerde kişilere, tüzel kişilere intifa hakkını satmak ve bu hakları devreler halinde kat irtifakı tesis edildiğinde lehdarları adına tapu siciline tescil etmek.Yurt dışından veya yurt dışına kara deniz ve hava ulaştırma araçları ile münferit veya gruplar halinde gezi, eğlence spor kongre konferans ve benzeri organizasyonları yapmak.Bu organizasyonun içinde yer alan yerli ve yabancı konukları otel,motel,tatil köyü kampinglerde ağırlamak. 5- İştigal konuyla ilgili imal olunan, ithal edilen ve satın alınan bilcümle mamul, ilk ve yardımcı maddelerin alınması depolanması kara, deniz, hava ve demir yolu ile nakil.tevzii ve şevki için gerekli her türlü araç, tesisat, teçhizat, makine ve vasıta, depo, mağaza, satış mağazası ve teşhir yerleri inşa etmek, tesis etmek, satın almak ve kiralamak suretiyle temin etmek, icabında satmak kiraya vermek veya başka suretlerle elden çıkarmak, 6- Şirket bu maksat ve konu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul malları iktisab edebilir. Bunları kiralayabilir, kiraya verebilir, alıp satabilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerine kat karşılığında veya hasılat paylaşımı şeklinde konut ve işyeri inşaatları yapabilir, bunları toptan veya bölüm bölüm satabilir. Lehte ve aleyhte her türlü ipotek, rehin ayni ve şahsi hakları tesis ve fek edilebilir her türlü teminat ipotekleri verebilir, alabilir, bunları fek edebilir aynı ve şahsi hakları iktisab edebilir. 7- Yurt içinde ve yurt dışında açılmış veya açılacak pazarlara, panayır ve fuarlara iştirak etmek, maksat ve mevzularına giren mamullerin alım ve satımlarını herhangi bir şekilde ilgilendiren bütün yardımcı ve tamamlayıcı faaliyetlerde bulunmak. 8- Patent, know- how, lisans, ihtira beratı, marka hakkı gibi her çeşit sınai ile ilgili mülkiyet hakları anlaşmaları yapmak ve bu hakları almak, vermek, kiralamak, hasılı bu mevzuda geçerli anlaşmaları yapmak. 9- Şirketin mevzuu ve mevzuların tahakkuku için muktezi veya bunların tahakkukunu sağlayabilecek kefalet, teminat ve imzaları vermek ve almak, ciranta sıfatı ile araya girmek ve menkul ve gayrimenkul mallar almak, satmak veya şirketin borç, kefalet ve kredilerinin teminatını teşkil etmek üzere rehin, ipotek veya irtifak hakları tesis etmek ve vermek. Her türlü hak ve alacak üzerinde temlik ve temellükte bulunmak, hasılı maksat ve mevzuunun tahakkukunu gerektiren sinai, hukuki, tasarrufi ve iltizami muamelelerde bulunmak. 10- Şirket her türlü inşaat, taahhüt ve mutemetlik işleri yapabilir, her türlü inşaat malzemelerinin alımı, satımı, taahhüdünü, imalatını, ihracatını yapabilir. 11- Şirket her türlü inşaat müteahhitliği, taahhüt işleri yapabilir. 12- Şirketin maksat ve mevzu ile ilgili depoculuk, ardiyecilik ve dahili- harici nakliyat isleri yapmak. A- Yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı özel ve kamu inşaat ve proje ihalelerine katılabilir, her türlü konusuyla ilgili taahhütlerde bulunabilir, konusuyla ilgili her türlü ticari ve idari tasarruflarda bulunabilir, konusuyla ilgili olmak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlere katılabilir, yeni şirketler kurabilir veya şirketleri devralabilir, iştirak edebilir. B- İnşaat işlerinde kullanılan makine ve malzemelerin imali için girişimlerde bulunabilir, imal edebilir,bunlarla ilgili işletme, tesis, atölye, fabrika ve işyerleri kurulabilir,satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve konuyla ilgili teşebbüslere ortak olabilir. Konusuyla ilgili olmak kaydıyla pazarlama ve taşıma organizasyonları ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Taşdelen Mah. Akçay Sok. Sultan Evleri Sit. A3 Blok No1 C/7 ÇEKMEKÖY