Hizmet tahsisli konutta kaç yıl oturulabilir?

Hizmet tahsisli konutta kaç yıl oturulabilir? Hizmet tahsisli konutta kaç yıl oturulabilir?

Devlet memurlarına tahsis edilen lojmanlar ile ilgili esaslar Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamında açıklanıyor. Buna göre hizmet tahsisli konutta kaç yıl oturulabilir? İşte yanıtı...Hizmet tahsisli konutta kaç yıl oturulabilir?

Devlet memurlarına tahsil edilen kamu konutlarının tahsis biçimi, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ilişkin temel ilkeleri belirlemek üzere 9 Kasım 1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 11 Kasım 1983 tarih ve 18218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 


Kanun kapsamında 2. maddede sayılan kapsama dahil kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerine; kamu konutlarının; Özel tahsisli konutlar; Görev tahsisli konutlar;  Sıra tahsisli konutlar; Hizmet tahsisli konutlar olarak tahsis edilebileceği hüküm altına alınıyor.


23 Eylül 1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Konutları Yönetmeliğinin 5. maddesinin d bendinde Hizmet tahsisli konutlar; 


1) Hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli gibi meskün yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması gerekli olan personel, 


2) İlgili kanunlarca kendilerine zata mahsus taşıt tahsis edilen makam ve rütbe sahiplerinin makam şoförü ve koruma görevlileri, 


3) Kamu konutlarında görevli kapıcı, kaloriferci gibi personel, 

için inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır." ve hizmet tahsisli konutların tahsis şekli başlıklı 10 uncu maddesinde ise "Hizmet tahsisli konutlar yetkili makam tarafından tahsis edilir." denilmektedir. Ayrıca, Anılan yönetmeliğin 20nci maddesinde "Özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda, tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince oturulabilir." hükmü yer alıyor.


Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Amir Durumda Olan Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları başlıklı 10 uncu maddesinde "Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludurlar.


Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.


Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz."hükmü yer almaktadır.


Yukarıda yer alan kanun ve yönetmelik hükümlerine göre konutların tahsisi idare tarafından belirleniyor. Hizmet tahsisli konutlar da yetkili makam tarafından tahsis ediliyor. Değişen şartlar gereğince konutların tahsis şekli idare tarafından değiştirilebiliyor.


Hizmet tahsisli konutta oturma süresi:

Hizmet tahsisli konutlarda, tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince oturulabiliyor. Hizmet tahsisli konut tahsisinde idare, kanun tüzük ve yönetmelik hükümlerine uyması zorunlu oluyor. 


Kamu Konutları Kanunu!
Kamu Konutları Yönetmeliği!